Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σύστημα Διαχείρισης ΕΣΠΑ

Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Επικαιροποίηση 11ος/2017)

Οι Αρχές/ φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς. Το σύνολο αυτών των εγγράφων αποτελεί το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ» το οποίο παρέχεται σε όλες τις Αρχές/ φορείς. 

Οι Διαδικασίες έχουν ενταχθεί σε 9 λειτουργικές περιοχές. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ είναι ενιαίο για Πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πράξεις κρατικών ενισχύσεων και, όπου υπάρχει διαφοροποίηση για τις δύο κατηγορίες, γίνεται σχετική αναφορά είτε στο πλαίσιο μίας ενιαίας Διαδικασίας είτε σε διακριτή Διαδικασία. Το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου καταγράφεται στο Έντυπο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων ΣΔΕupdate(Νοέμβριος 2017). 

Συνοπτικά, οι Διαδικασίες του Εγχειριδίου αποτυπώνονται στο Διάγραμμα Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ του στόχου ΕΑΑ.

Επίσης, τα σχετικά αρχεία είναι αναρτημένα στην κεντρική Ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ:  https://www.espa.gr/el/pages/SDE_Diadikasies.aspx

Κάθε επικαιροποίηση αναρτάται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις