Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Βιβλιοθήκη Νομοθεσίας

Συνημμένα η «κωδικοποιημένη» έκδοση του Ν. 4314/2014, επικαιροποιημένη μέχρι 5.11.2017 (με τους Ν. 4481/2017, 4485/2017 και 4492/2017), όπως συντάχθηκε από την Ε.Υ.Θ.Υ. της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων. Σε κάθε περίπτωση ισχύ έχουν τα πρωτότυπα κείμενα νομοθεσίας.

ΝΕΟ ! Η Υπουργική Απόφαση ορισμού Εθνικών Κανόνων Επιλέξιμότητας Δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 επικαιροποιήθηκε : Με την υπ΄αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) αντικαθίσταται η προηγούμενη σχετική Υ.Α. υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521).

Η Επικαιροποίηση της «ΥΠΑΣΥΔ» αφορά στην ενσωμάτωση των αλλαγών που επέφερε ο «Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012», γνωστός ως κανονισμός «Omnibus».

Ο Omnibus αντικατέστησε τον ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό και ταυτόχρονα τροποποίησε διάφορους κανονισμούς των ΕΔΕΤ, όπως τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων, τον Κανονισμό ΕΤΠΑ και τον Κανονισμό ΕΚΤ. Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι νέοι κανόνες έχουν εφαρμογή από 2/8/2018, ενώ ορισμένοι εφαρμόζονται αναδρομικά (από 1/1/2014 ή 1/1/2018).

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις