Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ετήσιες και Λοιπές Εκθέσεις

Ετήσια Έκθεση 2015

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (ΠΕΠΘ) αποτελεί το Προγραμματικό Κείμενο που περιγράφει ομαδοποιημένα και ανά τομέα τα μέσα και τους τρόπους που θα υλοποιηθεί η στρατηγική της Περιφέρειας την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, δρώντας συνεργατικά σε πολλούς τομείς με τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις 18.12.2014.

Οι πόροι του ΠΕΠΘ ανέρχονται σε 401 εκ. € Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) με το ποσοστό της Κοινοτικής Συμμετοχής (ΚΣ) να ανέρχεται σε 80% (321 εκ. € περίπου ΚΣ), δεδομένου ότι η Θεσσαλία κατατάσσεται στις «Λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες». Οι κοινοτικοί πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (329,7 εκ. €) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) (71,3 εκ. €).

Για το ΠΕΠΘ, όπως και για κάθε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, η σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του με αρχή το 2015 αποτελεί υποχρέωση που προκύπτει από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Η Έκθεση παρουσιάζει με τυποποιημένο τρόπο τα πεπραγμένα του έτους αναφοράς της σχετικά με την ενεργοποίηση και υλοποίηση του ΠΕΠΘ και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έγκριση της από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος που είναι το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής και της προόδου του. Η υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενδιάμεσων πληρωμών του Προγράμματος από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα Έκθεση αφορά στην έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (18.12.14) έως 31.12.15. Η πρόοδος που καταγράφεται αυτό το διάστημα αφορά κυρίως σε ενέργειες απαραίτητες για την εκκίνηση του και λιγότερο σε όρους προόδου συμβάσεων ή δαπανών που μέχρι τα τέλη του 2015 είχαν καταγραφεί ως μηδενικές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Ως σημαντικότερες ενέργειες αναφέρονται η έκδοση του Νόμου 4314/14 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.14) για την διαχείριση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠΘ με την με την α.π. 1277/18.03.15(ΦΕΚ 477/Β/27.03.15) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και η πρώτη συνεδρίαση της τον 6ο 2015, η έκδοση εγκυκλίου για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων(3ος 2015), η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΦΕΚ 1822 Β/2015) και του σχετικού Οδηγού που έλαβε την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) τον Νοέμβριο 2015.

Για να δείτε τη έκθεση για το 2015 ανοίξτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις