Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000010 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000010 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση γονέων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και συμβάλλει στο στόχο για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μετά την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους.

Η Πράξη αφορά στην παροχή σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών και απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες, καθώς και άνδρες που έχουν την επιμέλεια τέκνων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και η τοποθέτηση των παιδιών τους ορίζεται, μετά τη σύζευξη μεταξύ θέσεων σε δομές και παιδιών, με «εντολή τοποθέτησης» που λαμβάνουν από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι εντασσόμενοι ωφελούμενοι στην Πράξη πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • έχουν ελληνική ή κράτους-μέλους της ΕΕ υπηκοότητα ή είναι Έλληνες Ομογενείς ή αλλοδαποί από τρίτες χώρες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
  • συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης ή είναι εργαζόμενοι (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι), ή άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και έχουν βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ, ή έλαβαν / λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της προαναφερόμενης Πρόσκλησης.

Δεν συμμετέχουν στην Πράξη τακτικοί ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄και β΄βαθμού).

Το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2014, ορίζεται σε 4.608 €, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται:

  • η παροχή θέσεων φροντίδας σε βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2015) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2015), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
  • η παροχή θέσεων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών καθώς επίσης και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα

 

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (enarm1.pdf) Απόφαση Ένταξης231 kB

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις