Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ», κωδικό ΟΠΣ 5000529

Η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, αποτελεί υποχρέωση της Χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009), εφεξής ΚΥΑ. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης είναι ενταγμένες στα Μητρώα Προστατευόμενων Περιοχών του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Η εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται σε κάθε Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί υποχρέωση της Χώρας και η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αποτελεί μία από τις δράσεις εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης. Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα: 1ο Υποέργο : «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2016 σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ». Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Θεσσαλίας θα πραγματοποιείται από τη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης με συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα. 2ο Υποέργο: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-2022 σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ». Η παρακολούθηση γίνεται όπως ακριβώς στο Υποέργο 1 και θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της σύμβασης (2017-2022). Το σύνολο των παρακολουθούμενων σημείων, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών κλπ. αναρτώνται στον ιστότοπο www.bathingwaterprofiles.gr της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ιστοσελίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων είναι φιλική σε ΑΜΕΑ.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις