Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Μαγνησίας

4η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

_____________________________________________________________________________________________________

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

_____________________________________________________________________________________________________

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

_____________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

_____________________________________________________________________________________________________

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020 2014-2020»

Το έργο αφορά στη συνέχιση λειτουργίας για ένα (1) έτος των Κ.Η.Φ.Η. Βόλου, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου, δομές οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.

Ένταξη της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5000843 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020»
Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αμαλιάπολης της Δ.Ε. Σούρπης του Δήμου Αλμυρού, στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου και στην κατασκευή εξωτερικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό μέχρι το σημείο σύνδεσης όπου διέρχεται ο υπό κατασκευή αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Σούρπης-Αγίας Τριάδας, με τελικό αποδέκτη την Ε.Ε.Λ. Αλμυρού. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού αποτελείται από αγωγούς Φ200 έως Φ315 μήκους 7.3 km, απολήγει σε αντλιοστάσιο παραλιακό στη θέση του χώρου στάθμευσης δίπλα στο σχολείο, εντός του οικισμού, όπου ξεκινά καταθλιπτικός αγωγός (HDPE-12.5atm-Φ280), μήκους περίπου 8.1km, ο οποίος διερχόμενος παράλληλα της επαρχιακής οδού Αμαλιάπολης-Σούρπης, καταλήγει στο σημείο σύνδεσης (διασταύρωση Ε.Ο. Αμαλιάπολης-Σούρπης με Ε.Ο. Σούρπης-Αλμυρού) με τα υπό κατασκευή έργα (αντλιοστάσιο και αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Σούρπης-Αγίας Τριάδας στην ΕΕΛ Αλμυρού) της πράξης "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης" η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ. Η γενική διάταξη του δικτύου ακολουθεί τη μορφολογία του οικισμού ώστε η απορροή των ακαθάρτων να γίνεται κατά το δυνατόν δια βαρύτητας. Το δίκτυο αποτελείται από κύριους συλλεκτήρες, τους κύριους κλάδους και τους δευτερεύοντες. Το αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα είναι υπόγειο. Για την ανύψωση των λυμάτων θα χρησιμοποιηθούν υποβρύχιες αντλίες. Η γενική αρχή σχεδιασμού είναι τα Η/Μ έργα να καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις ανάγκες 20ετίας και τα έργα Π/Μ τις ανάγκες 40ετίας. Για τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου κατασκευάζονται φρεάτια επίσκεψης σε όλα τα σημεία του δικτύου όπου υπάρχει αλλαγή διεύθυνσης αγωγού, στα σημεία όπου υπάρχει συμβολή αγωγών, στις ευθυγραμμίσεις έως 50 m και τέλος στα πέρατα των αγωγών. Η πράξη αποσκοπεί στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος διαχείρισης των αστικών λυμάτων του οικισμού της Αμαλιάπολης, με θετικές επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στον Παγασητικό Κόλπο.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Στόχος του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού Στομίου του Δήμου Αγιάς. Μέχρι σήμερα τα λύματα των οικιών του οικισμού αποχετεύονται σε μεμονωμένους πρακτικά απορροφητικούς βόθρους, όπου τα λύματα αποσυντίθενται και διηθούνται μέσα στο έδαφος και αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Τονίζεται ότι ο οικισμός βρίσκεται σε επαφή με την ακτογραμμή αλλά και το δέλτα εκβολής του Πηνειού ποταμού. Συνολικά περιλαμβάνεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας που αποτελείται από αγωγούς PVC ή πολυαιθυλενίου (HDPE) συνολικού μήκους 6.000 μ. Επίσης θα κατασκευαστεί καταθλιπτικός αγωγός μήκους 105 μ από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς. H ελάχιστη διάμετρος που χρησιμοποιείται στους αγωγούς είναι η Φ110 και η μέγιστη η Φ400. Περιλαμβάνεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης για το βαρυτικό δίκτυο. Επιπλέον για τις σημαντικές αλλαγές υψομέτρου πυθμένα μεταξύ αγωγού εισόδου-εξόδου περιλαμβάνονται φρεάτια πτώσης από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα ή έγχυτα. Τα καλύμματα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο ενώ θα τοποθετηθούν επίσης χυτοσιδηρές βαθμίδες. Τα δάπεδα τον φρεατίων θα έχουν κλίση σύμφωνα με τα σχέδια ώστε να συγκεντρώνουν τα εισχωρούμενα ύδατα και να τα απομακρύνουν από τα φρεάτια μέσω αγωγών PVC η HDPE. Επίσης, κατασκευάζεται ένα μικρό αντλιοστάσιο που θα συνδέει δύο λεκάνες του εσωτερικού δικτύου συλλογής. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων γίνεται με άμμο λατομείου. Το πάχος της στρώσης της άμμου θα είναι 0,10m κάτω και 0,30m πάνω από τoν σωλήνα. Η ελάχιστη επικάλυψη των αγωγών τέθηκε στο 1.0 μ..

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β' ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001114 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».


2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β' ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001114 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β' ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001114 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ένταξη της Πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β' ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020».
Κατασκευή τμήματος της Παράκαμψης Λάρισας, από τη Β' Γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως τη Γεωργική Σχολή (Κόμβος Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων με την Νότια Περιφερειακή Οδό Λάρισας), μήκους 1,56km.
Ειδικότερα προβλέπεται:

 1. Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 1,56km, με διαχωρισμένη κυκλοφορία και δύο (2) λωρίδες ανά κατεύθυνση.
 2. Η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην αφετηρία της αρτηρίας, που τοποθετείται στον υφιστάμενο κόμβο επί της οδού Ιωαννίνων.
 3. Η κατασκευή τρισκελούς σηματοδοτούμενου ισόπεδου κόμβου (1ος Ι.Κ.), στη Χ.Θ. 0+280, που μέσω της παράπλευρης οδού SR3 εξασφαλίζει τη σύνδεση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Επιπλέον σε αυτή την οδό συνδέεται και η παράπλευρη οδός SR4 που εξυπηρετεί τις παρακείμενες εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες.
 4. Η κατασκευή τρισκελούς σηματοδοτούμενου ισόπεδου κόμβου (Ι.Κ. ΔΕΥΑΛ), στη Χ.Θ. 1+345, με τον οποίο εξασφαλίζεται η σύνδεση με τη ΔΕΥΑΛ καθώς και η πρόσβαση σε χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ΔΕΥΑΛ.
 5. Η κατασκευή πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, μεταξύ της αρτηρίας και του αντιπλημμυρικού αναχώματος, συνολικού πλάτους 4,5μ. και μήκους 1,15km, που εκτείνεται από τον 1ο Ι.Κ. μέχρι τον Ι.Κ. της ΔΕΥΑΛ.
 6. Η κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της αρτηρίας με την οδό Λαγού.

Η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, αποτελεί υποχρέωση της Χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009), εφεξής ΚΥΑ. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης είναι ενταγμένες στα Μητρώα Προστατευόμενων Περιοχών του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Η εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται σε κάθε Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί υποχρέωση της Χώρας και η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αποτελεί μία από τις δράσεις εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης. Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα: 1ο Υποέργο : «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2016 σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ». Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Θεσσαλίας θα πραγματοποιείται από τη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης με συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα. 2ο Υποέργο: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-2022 σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ». Η παρακολούθηση γίνεται όπως ακριβώς στο Υποέργο 1 και θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της σύμβασης (2017-2022). Το σύνολο των παρακολουθούμενων σημείων, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών κλπ. αναρτώνται στον ιστότοπο www.bathingwaterprofiles.gr της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ιστοσελίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων είναι φιλική σε ΑΜΕΑ.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

____________________________________________________________________________________________________________________

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000683 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

____________________________________________________________________________________________________________________

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Βόλου με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900), και λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πράξη: «Oριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Αντικείμενο της Πράξης είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης « Λειτουργία Κέντρoυ Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία/ Δήμος Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_______________________________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης « Λειτουργία Κέντρoυ Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία/ Δήμος Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_______________________________________________________________________________________________________________________

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Κέντρων τοπικής εμβέλειας, και ειδικότερα του Συμβουλευτικού Κέντρου στο Δήμο Τρικκαίων με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Το Συμβουλευτικό Κέντρο εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900), και λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πράξη: ««Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή δράσεων ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης σε γυναίκες-θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.), υλοποιώντας παράλληλα την ανάπτυξη δράσεων προώθησης στην απασχόληση, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης με την τοπική κοινωνία, όπως επίσης και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡOY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ /ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_________________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡOY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ /ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_________________________________________________________________________________________________________

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Το Συμβουλευτικό Κέντρο εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900), και λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πράξη: ««Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή δράσεων ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης σε γυναίκες-θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.), υλοποιώντας παράλληλα την ανάπτυξη δράσεων προώθησης στην απασχόληση, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης με την τοπική κοινωνία, όπως επίσης και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

4η Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000584 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


3η Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000584 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

____________________________________________________________________________________________

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας που εδρεύει στην Λάρισα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900), και λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πράξη: ««Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Αντικείμενο της Πράξης είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΒΟΛΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+489 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+489» με Κωδικό ΟΠΣ 5000151 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

______________________________________________________________________________________________________________________

Το έργο αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του τμήματος Α/Κ Βελεστίνου - Βόλος και συγκεκριμένα στην ανακατασκευή του τμήματος από τη Χ.Θ. 0+489 (στο ύψος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων ΠΕΒ) έως τη Χ.Θ. 3+489 (στο ύψος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλικής Χαλυβουργίας), μήκους 3,0km.
Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται :

 • η καθαίρεση του προβληματικού επιχώματος της αρτηρίας, για την εξάλειψη των φθορών (υβώματα, κυματώσεις) που παρατηρούνται στο οδόστρωμα, μήκους 3,0km.
 • η σήμανση – ασφάλιση της οδού με την τοποθέτηση νέου τύπου Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.)
 • η αντικατάσταση των υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων Na Υ.Π. με Φ.Σ. τύπου Φωτεινών Διόδων Φωτοεκπομπής (LED).

Το προς ανακατασκευή οδικό τμήμα, μετά τη βελτίωσή του, θα έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με αυτά της υφισταμένης οδού (4 λωρίδες κυκλοφορίας -δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας- πλάτους 3,75m έκαστη με ΛΕΑ πλάτους 2,5m, οι οποίες διαχωρίζονται με κεντρική νησίδα πλάτους 3,00m και βαίνουν επί επιχώματος).
Με την ολοκλήρωση του έργου βελτιώνεται η οδική ασφάλεια και αναβαθμίζεται το υπόψη οδικό τμήμα λόγω :

 • εξάλειψης των υφιστάμενων φθορών του οδοστρώματος
 • βελτίωσης του οδοφωτισμού και της ασφάλισης.
 • αύξησης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας από 60km/h σε 90 km/h

Η Πράξη φορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΑΜΕΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000011 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση γονέων που έχουν εξαρτώμενα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, και συμβάλλει στο στόχο για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης και τη διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000010 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση γονέων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και συμβάλλει στο στόχο για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μετά την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις