Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003932 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

_____________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003932 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

_____________________________________________________________________________________________

Ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003932 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5004021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».


H Πράξη αποτελεί την Β' Φάση της τμηματοποιημένης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" με κωδ. ΟΠΣ 349426 και τίτλο "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ". Κατά την Α΄ Φάση της Πράξης υλοποιήθηκε το υποέργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ" καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του υποέργου "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ". Στην Β' Φάση της πράξης που αφορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 και ανά Υποέργο περιλαμβάνονται τα εξής:

Υποέργο 1: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ": Περιλαμβάνεται η κατασκευή των υπολειπόμενων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους 101,31 m και η κατασκευή εννέα (9) αντλιοστασίων με προσυγκράτηση στερεών εντός θαλάμων από HDPE με τα κτίρια ενέργειας, πλήρως αποπερατωμένων, έτοιμων προς λειτουργία.

Υποέργο 2: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»: Περιλαμβάνεται η κατασκευή της ΕΕΛ δυναμικότητας 11.385 ισοδύναμων κατοίκων (ι.κ.) στην 20ετία, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ. Το προτεινόμενο σύστημα είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και τριτοβάθμια επεξεργασία. Η ΕΕΛ θα αποτελείται από τις επιμέρους μονάδες-εγκαταστάσεις και δομικές κατασκευές:

 1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕIΣΟΔΟΥ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ - ΑΜΜΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - BY PASS
 2. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
 3. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 4. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
 5. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ
 6.  ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
 7.  ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
 8.  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ
 9.  ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ & ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ - Α/Σ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
 10.  ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Η/Ζ - Μ/Ζ)
 11.  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
 12.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SKADA) – ΠΙΝΑΚΕΣ
 13. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 14.  ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ)
 15.  ΑΝΑΧΩΜΑ.

Επίσης, περιλαμβάνεται εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο.

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Τρικάλων

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ 5001305 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

______________________________________________________________________________________

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001305 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5004048 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».


Η Πράξη αποτελεί την Β' Φάση της τμηματοποιημένης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" με κωδ. ΟΠΣ 349374 και τίτλο " Δίκτυα Αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Γιάννουλης και Φαλάνης και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γιάννουλης".

H πράξη περιλαμβάνει: Δίκτυο αποχέτευσης (ΔΑ) α) τμήμα του συλλεκτήρα Σ1 (από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Μακεδονίας)

διαμέτρου από Φ250-Φ500 συνολικού μήκους 2.437,00 μμ, β) τα κάθετα τμήματα στους συλλεκτήρες 1, 2 και 3 συνολικού μήκους 8.285

μμ, διαμέτρου Φ200 , γ) εσωτερικό δίκτυο μήκους 1.126 μμ για την διόρθωση των προμετρήσεων της αρχικής μελέτης στη ζώνη Ι, δ)

κατασκευή σύνδεσης του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου του συγκροτήματος εργατικών κατοικιών με το δίκτυο της πόλης μήκους 427 μμ.

Επίσης περιλαμβάνει σύστημα απόσμησης των αντλιοστασίων και σύστημα τηλεδιαχείρισης των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ, Εξάμηνη

δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ,πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών κατά την εκσκαφή των

έργων, Εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, τόσο της ΕΕΛ, όσο και των αντλιοστασίων του ΔΑ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

 

Η πράξη αφορά στην Β΄ Φάση κατασκευής του έργου που ξεκίνησε να υλοποιείται στο ΕΠ Θεσσαλίας 2007-2013 και συνολικά

περιλαμβάνει την κατασκευή της οδού Καράγιωργα (μήκους 1,9 km περίπου) με τα απαιτούμενα υποέργα ΟΚΩ και απαλλοτριώσεων.

Ειδικότερα, το υπόψη οδικό τμήμα ξεκινά από την έξοδο της οδού Καράγιωργα στην Π.Ε.Ο. και καταλήγει στον εσωτερικό δακτύλιο της

πόλεως Λάρισας όπου κατασκευάζεται ισόπεδος κυκλικός κόμβος. Η διαμόρφωση του νέου ισόπεδου κυκλικού κόμβου απαιτεί την

απόκλιση του υφιστάμενου άξονα της οδού «Αεροδρομίου» η οποία θα ανακατασκευαστεί ως το ύψος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

(οδός Γεωργιάδου) σε συνολικό μήκους περίπου 0,7 km. Για τη σύνδεση της οδού «Καράγιωργα» με το νέο ισόπεδο κυκλικό κόμβο

Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας απαιτείται κατασκευή γέφυρας μήκους 60,50μ η οποία γεφυρώνει την υφιστάμενη τάφρο Τ1. Επίσης

κατασκευάζεται παράπλευρη οδός προς τη θέση του βιολογικού καθαρισμού (μήκους 1,9 km περίπου). Περιλαμβάνεται επίσης η

κατασκευή των ισόπεδων κόμβων στην έξοδο της οδού Καράγιωργα επί της Π.Ε.Ο. (κυκλικός κόμβος), στη διασταύρωση της οδού

Καράγιωργα με την οδό Αρτεμισίου (κόμβος μορφής «σταυρού»), στη διασταύρωση με την οδό Ευκλείδου (κόμβος μορφής «ταυ») καθώς

επίσης στη διασταύρωση των οδών Αεροδρομίου και Γεωργιάδου. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται Οδοφωτισμός σε όλο το μήκος

της οδού Καράγιωργα και των υπό ανακατασκευή οδών «Αεροδρομίου» και «Γεωργιάδου», ηλεκτροφωτισμός και φωτεινή σηματοδότηση

των ισόπεδων κόμβων και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου Εσωτερικού Δακτυλίου Πόλεως Λάρισας.

Στη Β' φάση του έργου περιλαμβάνονται οι εργασίες :

• Ολοκλήρωση κατασκευής της αρτηρίας Σάκη Καράγιωργα έως την Χ.Θ. 1+840 με τις υπολειπόμενες εργασίες ασφαλτόστρωσης,

σήμανσης, ασφάλισης και ηλεκτροφωτισμού της οδού. Κατασκευή του υπολοίπου τμήματος της αρτηρίας από Χ.Θ. 1+840 έως τη συμβολή

της οδού με την Π.Ε.Ο. (πέρας έργου)

• Σύνδεση της αρτηρίας Σάκη Καράγιωργα με τον εσωτερικό Δακτύλιο Λάρισας (ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη συμβολή των οδών Σάκη

Καράγιωργα – Ανδρέα Παπανδρέου – Αεροδρομίου – Ηρώων Πολυτεχνείου).

• Ανακατασκευή των οδών Αεροδρομίου και Γεωργιάδου, έως το ύψος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

• Ολοκλήρωση κατασκευής της Γέφυρας 1Τ από τις πλάκες πρόσβασης.

• Κατασκευή ισόπεδου (κυκλικός) κόμβου στην έξοδο της αρτηρίας Σάκη Καράγιωργα επί της Π.Ε.Ο.

• Κατασκευή ισόπεδου κόμβου (μορφής «σταυρού») στη διασταύρωση της αρτηρίας Σάκη Καράγιωργα με την οδό Αρτεμισίου

• Κατασκευή ισόπεδου κόμβου (μορφής «ταυ») στη διασταύρωση της αρτηρίας Σάκη Καράγιωργα με την οδό Ευκλείδου

• Ανακατασκευή του ισόπεδου κόμβου της οδού Αεροδρομίου στη συμβολή της με τις οδού Γεωργιάδου και 31ης Αυγούστου.

Με την υλοποίηση του Υποέργου αυτού, ως Β΄φάση της τμηματοποιημένης πράξης, ολοκληρώνεται η κατασκευή νέου οδικού δικτύου

ΔΕΔ-Μ συνολικού μήκους 1,90km

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

- Εκβολή των δύο (2) κυρίως τάφρων Τ1.20 και Τ1.22 του δικτύου αποχέτευσης-αποστράγγισης περιοχής Σελλάνων στον ποταμό Μέγα με

εφαρμογή θυροφραγμάτων. Τοποθέτηση θυροφράγματος στην τάφρο Τ1.24. Κατασκευή δύο (2) παράταφρων στο εξωτερικό του νέου

αριστερού αναχώματος του ποταμού Μέγα.

- Καθαίρεση και κατασκευή δύο (2) γεφυρών στην χαμηλή κοίτη του ποταμού Μέγα.

- Καθαίρεση της παλαιάς γέφυρας Τ103 που παρέμεινε εντός της κοίτη μετά την κατασκευή της νέας γέφυρας.

- Στις θέσεις ανοικτής εκβολής τάφρων στον ποταμό Μέγα προβλέπεται διαμόρφωση του έργου με επενδύσεις ή κεκλιμένους αναβαθμούς,

όπου χρειάζεται.

- Στην αριστερή παράταφρο του Μέγα, δύο (2) γέφυρες και τρείς (3) οχετοί.

- Η αποστράγγιση των ομβρίων τόσο του οικισμού της Μαραθέας, όσο και της γύρω περιοχής γίνεται μέσω του συλλεκτήρα Σ5, που

διέρχεται βόρεια του οικισμού και εκβάλλει στην αριστερή παράταφρο. Κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός και η εκβάθυνση του

συλλεκτήρα Σ5 για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού της Μαραθέας

2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4

Περιλαμβάνονται οι εργασίες από τον 10ο Λογαριασμό της εργολαβίας και μετέπειτα:

- Ολοκλήρωση του κτιρίου του αντλιοστασίου (υπόλοιπος φέρων οργανισμός, κτισίματα, σοβατίσματα, κουφώματα, υγρομόνωση

δώματος, τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού

- Σφραγίσεις των οχετών με κατάλληλα στεγανωτικά υλικά και τοποθέτηση 3 θυροφράγματων 3,0X3,0 μ. στην είσοδο του τρίδυμου οχετού

εφοδιασμένα με ηλεκτροκίνητο χειρισμό ανυψώσεως και τοποθέτηση αισθητηρίου στάθμης στον αποδέκτη π. Πηνειό.

- Κατασκευή Υποσταθμού

- Επένδυση του πυθμένα των οχετών με συρματοκιβώτια πάχους 0,5 μ και των πρανών με συρματοκυλίνδρους διαμέτρου 0,60 μ. όπως

υποδεικνύεται στη μελέτη του έργου.

- Δοκιμές των Η-Μ Εξοπλισμών και Αντλιών, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του αντλιοστασίου στη στάθμη +90,70, κατασκευή

ραμπών σύνδεσης με το ανάχωμα του Πηνειού και περίφραξη όλου του χώρου του αντλιοστασίου.

Περιλαμβάνονται επίσης τα υποστηρικτικά Υ/Ε 3-7 τα οποία αφορούν σε απαλλοτριώσεις και ΟΚΩ.

Η πράξη αφορά σε «τμηματοποιημένο» έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που ξεκίνησε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά

Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013» / Άξονας 4 (Θεσσαλία) με τίτλο "Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας". Στο σύνολο

του αφορά την προστασία των πεδινών περιοχών και οικισμών της Μαραθέας, Πεδινού, Καλογριανών και Ριζοβουνίου από το συχνό

φαινόμενο των ανεπιθύμητων υπερχειλίσεων και πλημμυρών του ποταμού "Μέγα". Ιδιαίτερα, ο οικισμός της Μαραθέας βρίσκεται σε

μεγάλο τμήμα του κάτω από την Ανώτατη Στάθμη Ύδατος (ΑΣΥ) της ροής του ποταμού "Μέγα" και συνεπώς επηρεάζεται από τις

κατακλύσεις του σε περίπτωση πλημμύρας. Στη Β' φάση αυτού και συγκεκριμένα όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο δελτίο

διαχωρισμού φάσεων περιλαμβάνονται:

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ

ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ": περιλαμβάνεται το έργο (εν συνόλω σύμβασης) και συγκεκριμένα :

- Διαπλάτυνση και εκβάθυνση της χαμηλής κοίτης, με μόρφωση κατάλληλων διατομών, του ποταμού Μέγα από την Χ.Θ. 5+179 (που

εγκαταλείπει την παράλληλη προς τον Πηνειό χάραξή του, ανακάπτοντας προς ΝΔ) μέχρι το πέρας του στη Χ.Θ. 29+555.

- Νέο αριστερό ανάχωμα μήκους 4.470μ. από την οδό Καρδίτσα-Τρίκαλα (Χ.Θ. 25+415) (γέφυρα) μέχρι το τεχνικό Τ88(Χ.Θ. 29+555)

(γέφυρα) κατάντη.

- Μόρφωση νέων διατομών με διαπλάτυνση ή εκβάθυνση της αριστερής παράταφρου του ποταμού Μέγα που είναι εγκατεστημένη έξω

από το αριστερό ανάχωμα, σε μήκος ~ 16,25χλμ., που εκβάλει στον ποταμό Πηνειό με θυροφράγματα ή μέσω Αντλιοστασίου Α4 σε

πλημμυρικές παροχές του ποταμού Πηνειού.

- Συμπλήρωση και ανακατασκευή της δεξιάς παράταφρου του ποταμού Μέγα (έξω από το δεξιό ανάχωμα) από τη διατομή 135 έως τη

διατομή 115 σε μήκος περίπου 6,00 χλμ.

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή του οδικού τμήματος της δυτικής παράκαμψης της πόλεως Καρδίτσας από την οδό Φαναρίου μετά τον
ισόπεδο κόμβο Χ.Θ. 2+450 έως τη συμβολή της οδού με την οδό Ταυρωπού Χ.Θ. 4+263 (μήκους 1,8 km περίπου) κύριας αρτηρίας
διατομής γ4ν συνολικού πλάτους 17,30μ. Επίσης, κατασκευάζεται η εξωτερική παράπλευρη οδός (μήκους 480μ) διατομής δ2 και η
εσωτερική παράπλευρη οδός (μήκους 1463μ.) διατομής δ2. Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται ο Οδοφωτισμός σε όλο το
μήκος της αρτηρίας και η φωτεινή σηματοδότηση της συμβολής της οδού Φαναρίου με την οδό Ταυρωπού.
Επιπλέον διαπλατύνεται τμήμα του Ι/Κ Ταυρωπού και συμπληρώνεται -προσαρμόζεται ο υφιστάμενος μηχανισμός ΑΣΙΔ επί της οδού
Ταυρωπού.
Πριν την έναρξη επιλεξιμότητας της περιόδου 2014 – 2020 εκτελέσθηκαν εργασίες σε μήκος 1.370 μέτρων της κύριας αρτηρίας και
παραπλεύρων οδών σε μήκος 205 μέτρων και αφορούσαν σε: Γενικές εκσκαφές, εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, δάνεια
υλικά και κατασκευή επιχώματος, κατασκευή στρώσης άμμου, γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης,
καθαίρεση κτισμάτων και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων. Οι παραπάνω εργασίες αντιστοιχούν στους πρώτους 7 λογαριασμούς της
σύμβασης του έργου.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Η ανέγερση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας γίνεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ο.Τ. 1202) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σέκερη,
Αθηνών και Χέυδεν στο Βόλο.
Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από δυο διακριτά κτίρια. Το κτίριο Α στο Νότο (υποδιαιρείται στα κτίρια 4, 5 και 6) και το κτίριο Β στο
Βορρά (υποδιαιρείται στα κτίρια 1, 2, 3 και 7) είναι δύο συμπαγή κτίρια κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα και εμφανή τοιχοποιία.
Ανάμεσα στα δύο κτίρια εκτείνεται το κλειστό αίθριο και ο κήπος ως συνέχεια του. Στο κτίριο Β χωροθετούνται όλες οι λειτουργίες που
αφορούν στη διδασκαλία και την έρευνα, ενώ στο κτίριο Α οι γραφειακοί χώροι των διδασκόντων.
Η συνολική μεικτή επιφάνεια δόμησης είναι 3.883,96τ.μ. και περιλαμβάνει τα όσα προβλέπονται στο εγκεκριμένο Κτιριολογικό Πρόγραμμα
του έργου και συνοπτικά τα εξής:
i) Χώρους διοίκησης Τμήματος 125τ.μ.
ii) Χώρους διδακτικού προσωπικού 357τ.μ.
iii) Χώρους διδασκαλίας (αίθουσες και τρία αμφιθέατρα) 1.405τ.μ.
iv) Εξειδικευμένα εργαστήρια 277τ.μ.
v) Βοηθητικούς χώρους 224τ.μ. και Χώρους κυκλοφορίας
1.719,96τ.μ. vi) Υπόγειους χώρους - Η/Μ εγκαταστάσεων 203,97τ.μ. Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή εργασιών κατηγορίας
οικοδομικών καθώς και κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών με σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Η πράξη αποτελεί τη Β΄ Φάση κατασκευής του έργου που ξεκίνησε να υλοποιείται στο ΕΠ Θεσσαλίας 2007-2013 και αφορούσε στην
κατασκευή του οδικού τμήματος της Δυτικής Παράκαμψης Καρδίτσας από διασταύρωση οδού προς Φανάρι έως διασταύρωση οδού προς
Τρίκαλα, του οδικού τμήματος από Ι/Κ Τρικάλων έως Ι/Κ Αγ. Βησσαρίου, την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου στα ανωτέρω
τμήματα, δηλαδή από διασταύρωση οδού προς Φανάρι έως Ι/Κ Αγ. Βησσαρίου καθώς και το παράπλευρο οδικό δίκτυο του κόμβου
Καρδιτσομαγούλας και τη δεξιά εξωτερική παράλληλη οδό στη νότια Περιφερειακή οδό Καρδίτσας. Συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες
εργασίες ΟΚΩ και απαλλοτριώσεων.
Στην Β΄ Φάση περιλαμβάνονται :
• Υποέργο 1 (πρώην υποέργο 8)
Περιλαμβάνει το μέρος της Σύμβασης που αφορά στην Β' Φάση και αντιστοιχεί στο φυσικό αντικείμενο από τον 7ο Λογαριασμό και
ακολούθως. Ειδικότερα είναι :
α) η ολοκλήρωση της αρτηρίας από διασταύρωση οδού προς Φανάρι έως διασταύρωση οδού προς Τρίκαλα μήκους 1.800 μ. περίπου. Στο
τμήμα αυτό περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση των κόμβων Φαναρίου, Αγ. Σεραφείμ και Τρικάλων καθώς και η ολοκλήρωση κατασκευής του
κόμβου Τεμπονέρα (οδοστρωσία, ασφαλτικά, διαγράμμιση - σήμανση).
β) η κατασκευή της αρτηρίας στο τμήμα Ι/Κ Τρικάλων έως Ι/Κ Αγ. Βησσαρίου μήκους 500 μ. περίπου. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται η
κατασκευή του κόμβου Τσιόπουλου και του κόμβου Αγ. Βησσαρίου.
Το συνολικό μήκος της αρτηρίας είναι 2.450μ.
γ) η ολοκλήρωση κατασκευής του παράπλευρου οδικού δικτύου της Α' φάσης, δηλαδή από τη διασταύρωση προς Φανάρι έως τον Ι/Κ Αγ.
Βησσαρίου μήκους 3.200μ περίπου (οδοστρωσία, ασφαλτικά, διαγράμμιση - σήμανση) και η κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος του
παράπλευρου δικτύου μήκους 4.650μ. καθώς και οι απαιτούμενες οδικές συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο. Το συνολικό μήκος του
παράπλευρου δικτύου είναι 7.850μ.
• Υποέργο 6 (πρώην υποέργο 16)

δ) Τσιμεντόστρωση των κεντρικών νησίδων της αρτηρίας από τον Ι/Κ Αγίου Βησσαρίου έως τον Ι/Κ Φαναρίου,
ε) Πλακοστρώσεις εκατέρωθεν της αρτηρίας από τον Ι/Κ Αγίου Βησσαρίου έως τον Ι/Κ στη Χ.Θ. 3+780.00 και η κατασκευή πεζοδρομίων
επί της οδού Τρικάλων από τη διατομή Δ2 έως τη διατομή Δ16 περίπου για το ρεύμα προς Καρδίτσα και από διατομή Δ9 έως τη διατομή
Δ14 περίπου για το ρεύμα προς Τρίκαλα.
στ) Καθαίρεση κτισμάτων από τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις και η ελευθέρωση του χώρου για τη φύτευση του. Συγκεκριμένα καθαίρεση
κτίσματος από την ιδιοκτησία Α.Κ.Π. 151 (Ι/Κ Τεμπονέρα) και από την ιδιοκτησια ΑΚΠ 90 (SR – 4).
ζ) Φύτευση των ελεύθερων χώρων των ισόπεδων κόμβων της Δυτικής παράκαμψης πόλεως Καρδίτσας από Ι/Κ Αγ. Βησσαρίου έως Ι/Κ
Φαναρίου και περιλαμβάνει τη τοποθέτηση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα, φύτευση δένδρων, θάμνων περιμετρικά των χώρων και την
κατασκευή αρδευτικού συστήματος.
• Υποέργα 2, 3, 4 και 5 (πρώην υποέργα 9, 10, 11 και 14 αντίστοιχα): αφορούν σε ολοκλήρωση των απαιτούμενων μετατοπίσεων δικτύων
ΟΚΩ και των απαλλοτριώσεων

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Το συγκρότημα της πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου, ιδιοκτησίας Π.Θ., βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου, μεταξύ των οδών

28ης Οκτωβρίου, Π. Μελά, Ερμού και Μακεδονομάχων. Αποτελείται από πέντε κτίρια κτισμένα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης αποκατάσταση τμήματος του κτηριακού συγκροτήματος (κτίρια Ε1, Ε2 και Ε3) της πρώην

καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και η μετατροπή του σε πανεπιστημιακό κτήριο (στέγαση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Τα κτίρια Ε1, Ε2 και Ε3, είναι στατικώς ανεξάρτητα και χωρίζονται μεταξύ τους με αρμούς. Το κτήριο Ε1

αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους (A και Β), το κτήριο Ε2 αποτελείται από υπόγειο ισόγειο και τρεις ορόφους (Α,Β,Γ), ενώ

το κτήριο Ε3 αποτελείται από την υπερυψωμένη στοά και τρείς ορόφους (Α,Β,Γ). Τα κτίρια αυτά βρίσκονται μεταξύ των οδών 28ης

Οκτωμβρίου, Π. Μελά, Μακεδονομάχων και στοάς Ματσάγγου. Είναι κατασκευασμένα από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

και τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή.

Η αλλαγή χρήσης από βιομηχανικό σε κτίριο εκπαίδευσης γίνεται με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές που απαιτούνται με βάση την

κείμενη νομοθεσία.

Πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενίσχυση του φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τη στατική μελέτη, ούτως ώστε το κτίριο να είναι απολύτως

ασφαλές με βάση τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό. Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του κτιρίου για

θέρμανση, πυροπροστασία, πυρασφάλεια, φυσικό αερισμό, ηλιοπροστασία, κ.λ.π. Έχει ληφθεί ειδική μέριμνα από τον αρχικό σχεδιασμό,

ούτως ώστε το κτίριο να υπακούει στις επιταγές για βιοκλιματική λειτουργία και κατά το δυνατόν σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Η συνολική μεικτή επιφάνεια δόμησης είναι 3.975,98 τ.μ. και περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

i)Δεκατρείς αίθουσες διδασκαλίας (συνολ. εμβαδού) 990τ.μ.

ii)Αμφιθέατρο 140 θέσεων: 170τ.μ.

iii)Είκοσι εννιά γραφεία: (συνολ. εμβαδού) 461τ.μ.

iv)Δύο χώρους Διοίκησης:(συνολ. εμβαδού) 90τ.μ.

v)Λοιπούς χώρους (κυλικείο, χώροι φοιτ. εργασιών – καθηγητών, αποθήκες, αρχείο, κ.λ.π.):(συνολ. εμβαδού) 665τ.μ.

vi)Υπόγειους χώρους:(Η/Μ εγκαταστάσεις) 928,29 τ.μ.

vii)Χώρους κυκλοφορίας:1.599,98 τ.μ.

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

3η Τροποποίηση της Πράξης «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002241 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


2η Τροποποίηση - Ένταξη της Πράξης «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ»

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτας και συγκεκριμένα η παράκαμψη Πύλης –
Παλαιομονάστηρου με μήκος 4,50Km. Ειδικότερα προβλέπεται: • Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 4,50Km.
• Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,450 Km (νότια παράπλευρη οδός 1)
• Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,750Km (αριστερή παράπλευρη οδός)
• Η κατασκευή αγροτικού δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 4,250Km (νότια παράπλευρη οδός 2)
• Η κατασκευή ισόπεδου κόμβου Αγίου Βησσαρίωνα (μορφής «ταυ»)
• Η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου Πύλης (μορφής «σταυρού»)

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Για να υπάρχει μία ενιαία και διακριτή εικόνα του ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας, δηλαδή να τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κοινές τεχνικές προδιαγραφές σε όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω τα πλέον απαραίτητα σήματα (εμβλήματα, λογότυπα, stickers) που απαιτούνται για τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, υποχρεωτικές και μη.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις