Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Η πράξη αφορά σε επέκταση του Δημοτικού Σχολείου του νέου οικισμού (Πατητήρι) στην νήσο Αλοννήσου και περιλαμβάνει:
i. Προσθήκη κατ' επέκταση (Κ1), ανεξάρτητου κτιρίου, με χρήση χώρων: αρχείο – γραμματεία – φωτοτυπικό και Ιατρείο.
ii. Κατασκευή νέου διωρόφου (Κ2), σχολικού κτιρίου, με χρήσεις χώρων ανά όροφο ως ακολούθως:
α) το υπόγειο περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους,
β) το ισόγειο περιλαμβάνει μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο WC αγοριών - κοριτσιών - ΑΜΕΑ και αποθηκευτικό χώρο,
γ) ο πρώτος υπέρ του ισογείου όροφος περιλαμβάνει χώρο αιθουσών διδασκαλίας , χώρο βιβλιοθήκης χώρο WC ανδρών και χώρο WC
κοριτσιών.
iii. Προσθήκη κατ' επέκταση (Κτίριο Ι), στο είδη υπάρχον κτίριο, με χρήσεις αιθουσών διδασκαλίας και μικρού γραφείου.
Οι εν λόγω κατασκευές έχουν επιφάνεια 1.165 τ.μ. κυρίων χώρων και 510 τ.μ. βοηθητικών χώρων. Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες
διαμόρφωσης αύλειου χώρου.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή του οδικού τμήματος της Λεωφόρου Καραμανλή (Παλαιά Εθνική Οδός Αθήνας –Θεσσαλονίκης) από τον
ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ) με την Οδό Βόλου (Χ.Θ. 7+115) έως τον ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ) με την Οδό Αγιάς (Χ.Θ. 8+110), με την ταυτόχρονη
κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων, καθώς και του αντίστοιχου παράπλευρου δικτύου.
Το συνολικό μήκος της αρτηρίας ανέρχεται σε 1,3χλμ., συμπεριλαμβανομένου των προσαρμογών της στην υφιστάμενη οδό αρχή και
τέλους. Η αρτηρία έχει σε όλο της το μήκος δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,25 μ. η καθεμία. Οι κατευθύνσεις είναι
διαχωρισμένες στο τμήμα από Ι/Κ Βόλου έως και Ι/Κ Ερέτριας με κεντρική νησίδα πρασίνου πλάτους 2,60μ., ενώ στο τμήμα από Ι/Κ
Ερέτριας έως Ι/Κ Αγιάς η κεντρική νησίδα αντικαθίσταται από αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας.
Το εν λόγω οδικό τμήμα αποτελεί ενδοπεριφερειακή οδική σύνδεση, καθώς και τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ΔΕΔ-Μ,
καθώς συνδέει τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ με την Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης και την Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων. Με την κατασκευή του
εξασφαλίζεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη σύνδεση της ΠΑΘΕ με τον Βόρειο εξωτερικό δακτύλιο της Λάρισας (Ι.Κ. Καράγιωργα), την Ε.Ο.
Λάρισας – Κοζάνης και την Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, παρακάμπτοντας το κέντρο της πόλης της Λάρισας.
Στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας επίσης περιλαμβάνονται:
(α) Η Βελτίωση – ανακατασκευή του ισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Βόλου, με τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου
και την κατάργηση του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου.
(β) Η αναμόρφωση της Οδού Βόλου από την συμβολή της με την Λ. Καραμανλή μέχρι και τις γραμμές του ΟΣΕ, με την κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας εισόδου της οδού προς την πόλη της Λάρισας καθώς και την διαμόρφωση δύο λωρίδων προσέγγισης στην κυκλική
πλατεία.
(γ) Η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση της Λεωφόρου Καραμανλή με την Οδό Ερέτριας (Χ.Θ. 7+609).
(δ) Η κατασκευή, εκατέρωθεν της οδού, από τον Ι.Κ. Βόλου έως και τον Ι.Κ Ερέτριας, παράπλευρων οδών μονής κατεύθυνσης .
(ε) Η κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους από 1,50- 2,00μ. στο σύνολο του έργου.
(στ) Η βελτίωση – προσαρμογή του υφιστάμενου παράπλευρου δικτύου, από τον Ι.Κ Ερέτριας έως και τον Ι.Κ. Αγιάς, η κατασκευή οδού
ήπιας κυκλοφορίας για την αποκατάσταση της πρόσβασης των παρακείμενων ιδιοκτησιών στο ΟΤ1146, η σύνδεση των παράπλευρων
οδών με τις οδούς Καλλονής και Γαβριηλίδου καθώς και η σύνδεση των τελευταίων με την αρτηρία.
(ζ) Η κατασκευή οδών ήπιας κυκλοφορίας στις περιοχές διαμόρφωσης των κυκλικών κόμβων για την αποκατάσταση της πρόσβασης των
παρόδιων ιδιοκτησιών από την διακοπή του παράπλευρου οδικού δικτύου στα τμήματα αυτά.
(η) Η Βελτίωση – ανακατασκευή του ισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Αγιάς, με τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου
και την κατάργηση του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου., περί τη Χ.Θ. 8+110 της αρτηρίας.
(θ) Η δημιουργία ενός δικτύου κίνησης πεζών, στο σύνολο του έργου, που οριοθετείται με την κατασκευή σε κατάλληλα σημεία διαβάσεων
πεζών με πρόβλεψη για ΑΜΕΑ και σηματοδότηση των πεζοδιαβάσεων της κεντρικής αρτηρίας.
(ι) Για την εξυπηρέτηση των αστικών συγκοινωνιών έχουν προβλεφθεί στάσεις λεωφορείων, σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους σε εσοχές
(ανά 400-500μ.) Οι στάσεις αυτές έχουν πλάτος 2,50 μ. και μήκος 24,00μ. ενώ για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των
λεωφορείων έχουν προβλεφθεί tapper εισόδου – εξόδου μήκους 17,00 και 15,00 αντίστοιχα.
(κ) Η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και Συστημάτων Ασφάλισης Οχημάτων (ΣΑΟ) στα πεζοδρόμια και την κεντρική νησίδα.
(λ) Η αντικατάσταση των αρμών συστολο-διαστολής της γέφυρας του ΟΣΕ στην αρχή του έργου (ΧΘ: 6+850).

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Μαγνησίας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


1η Τροποποίηση Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

___________________________________________________________________________________________________________

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας o Δήμος Βόλου συστήνει Κέντρο Κοινότητας υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου. Το «Κέντρο Κοινότητας», και τα δύο Παραρτήματα Κέντρα Ρομά (Αλιβερίου και Αγίας Παρασκευής) θα λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου και θα εποπτεύονται από αυτή. Η παρούσα πράξη αφορά στην χρηματοδότηση λειτουργίας του ΚΚ για 3 έτη. Την υλοποίηση της Πράξης έχει αναλάβει κατ' εντολή του Δήμου Βόλου η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Βόλου Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.. Σκοπός του «Κέντρου Κοινότητας» είναι η περαιτέρω υποστήριξη του Δήμου Βόλου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στον Δήμο Βόλου, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Ενοτήτων αυτού. Συγχρόνως, το ΚΚ υποστηρίζει τους ωφελούμενους των προγραμμάτων του ΤΕΒΑ, του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης της ανθρωπιστικής βοήθειας κ.α. σχετικών. Η εν λόγω πράξη έχει τρία (3) Υποέργα: Υποέργο 1. Κέντρο Κοινότητας Βόλου, Υποέργο 2. Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου, Υποέργο 3. Παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς και φορείς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο θα παρέχει επίσης υπηρεσίες όπως συμβουλευτική για αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πολιτισμικών δραστηριοτήτων ιδίως για νέους, εκδηλώσεις με επιμορφωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, δράσεις για κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη, στήριξη διανομής τροφίμων και βασικών αγαθών, καθώς και άλλων αναλόγων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και φορείς του Δήμου ή και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων. Η παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων θα γίνεται μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ). Συγκεκριμένα θα υπάρχει μητρώο ωφελούμενων, μητρώο φορέων και μητρώο προγραμμάτων και επιδομάτων. Ο ωφελούμενος που απευθύνεται στο ΚΚ θα εγγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο στην καρτέλα εγγραφής και παρακολούθησης ωφελούμενου, λαμβάνοντας μοναδικό κωδικό. Η καρτέλα εγγραφής θα περιλαμβάνει πλήρες ιστορικό ωφελούμενου, εφόσον η καταγραφή γίνεται από το ΚΚ καθώς επίσης και επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στην περίπτωση κατά την οποία, το ΕΠΣ δεν είναι διαθέσιμο από την έναρξη λειτουργίας του ΚΚ, η παρακολούθηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιείται με ιδία αρχεία που θα αναπτύξει η δομή. Το ΚΚ με τα παραρτήματά του θα λειτουργεί σε συγκεκριμένους χώρους στο Δήμο Βόλου, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με ωράριο που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας του και τον κανονισμό λειτουργίας του όπως εγκριθεί.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003129 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003129 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

____________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης  "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ " με Κωδικό ΟΠΣ 5003129 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020".

____________________________________________________________________________________________________

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Τυρνάβου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ). Η παρούσα πράξη αφορά στην λειτουργία της δομής για 3 έτη. Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Τυρνάβου. Το «Κέντρο Κοινότητας» θα δραστηριοποιηθεί, στα εξής πεδία: - Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών - Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές - Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Επιπλέον ως παράρτημα του Κέντρου κοινότητας θα δημιουργηθεί και δομή στήριξης για τους Ρομά η οποίο θα προσφέρει εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες υγείας επιτόπου στον οικισμό των Ρομά και θα στεγάζεται εντός του Οικισμού. Το ΚΚ μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Τυρνάβου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το ΚΚ με το παράρτημα στήριξης Ρομά θα λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της Πρόσκλησης και σε συγκεκριμένους χώρους που ικανοποιούν τις προβλέψεις της ΚΥΑ υπ.' αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β), και κυρίως του άρθρου 5 που ρυθμίζει τα περί της στέγασης των Κέντρων Κοινότητας.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009729 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009729 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία
ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους,
προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του
συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Μουζακίου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας για 3 χρόνια. Στόχος, η
ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα
και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου το οποίο εποπτεύεται
από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α)
Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει
τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Μουζακίου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες,
εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009077 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009077 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_________________________________________________________________________________________

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία
ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους,
προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του
συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Αργιθέας προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας.
Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά
προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αργιθέας. Με την παρούσα Πράξη χρηματοδοτείται η λειτουργία
της δομής για 3 έτη.
Το Κέντρο Κοινότητας (KK) του Δήμου Αργιθέας το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου Καρδίτσας ως προς το
φυσικό του αντικείμενο, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των
ωφελουμένων.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Αργιθέας με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες
(υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τους.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

Σημειώνεται ο ειδικός όρος που περιλαμβάνεται στην 1η τροποποίηση:

Τα εγκεκριμένα από το Δ.Σ. Δήμου Λαρισαίων Σχέδια Επικαιροποίησης ΑΥΙΜ Υποέργων 1 και 2 στο πλαίσιο της 1ης Τροποποίησης της πράξης, όπως υποβλήθηκαν με το επικαιροποιημένο ΤΔΠ, πρέπει να εκδοθούν άμεσα με την έκδοση της 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξης στο ΠΕΠ.Θ.

__________________________________________________________________________________________

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Λαρισαίων προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Λαρισαίων. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Λαρισαίων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00πμ έως 16:00μμ, και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Λαρισαίων. Το ΚΚ καθώς και το παράρτημα στήριξης Ρομά θα λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της Πρόσκλησης και σε συγκεκριμένους χώρους που ικανοποιούν τις προβλέψεις της ΚΥΑ υπ.' αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β), και κυρίως του άρθρου 5 που ρυθμίζει τα περί της στέγασης των Κέντρων Κοινότητας. Η παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων θα γίνεται μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ). Συγκεκριμένα θα υπάρχει μητρώο ωφελούμενων, μητρώο φορέων και μητρώο προγραμμάτων και επιδομάτων. Ο ωφελούμενος που απευθύνεται στοκέντρο κοινότητας θα εγγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο στην καρτέλα εγγραφής και παρακολούθησης ωφελούμενου, λαμβάνοντας μοναδικό κωδικό. Η καρτέλα εγγραφής θα περιλαμβάνει πλήρες ιστορικό ωφελούμενου, εφόσον η καταγραφή γίνεται από το ΚΚ ή το Παράρτημα ΡΟΜΑ, καθώς επίσης και επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στην περίπτωση κατά την οποία, το ΕΠΣ δεν είναι διαθέσιμο από την έναρξη λειτουργίας του ΚΚ, η παρακολούθηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιείται με ίδια αρχεία που θα αναπτύξει η δομή.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007940 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η τροποποίηση αφορά α) τον χρόνο λήξης της πράξης η οποία μετατίθεται έως 30/06/2020 προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή της και β) επικαιροποίηση του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις συμβάσεις των δύο υποέργων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Προμήθεια και Εγκατάσταση ακτινολογικού εξοπλισμού σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και πέραν του ορίου ζωής υπάρχοντος βασικού ακτινολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνει την προμήθεια Ακτινολογικού Υπερηχοτομογράφοu με Τεχνική Ελαστογραφίας, συνοδευόμενο από τέσσερις ηχοβόλες κεφαλές, τροχήλατο, έγχρωμο εκτυπωτή Α4 τεχνολογίας Laser/Phaser. Επίσης περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παλαιού ακτινογραφικού συστήματος με νέο πλήρως ψηφιακό, με δύο ψηφιακούς ανιχνευτές και επιπλέον σταθμό διάγνωσης εξετάσεων. Η εγκατάσταση θα γίνει στην ήδη υπάρχουσα και λειτουργική ακτινολογική αίθουσα, η οποία διαθέτει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές και πληροί τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας. Η αντικατάσταση θα γίνει με έξοδα του Αναδόχου του έργου.

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Λαρισαίων προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Λαρισαίων. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Λαρισαίων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 08:00πμ έως 16:00μμ, και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου Λαρισαίων. Το ΚΚ καθώς και το παράρτημα στήριξης Ρομά θα λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της Πρόσκλησης και σε συγκεκριμένους χώρους που ικανοποιούν τις προβλέψεις της ΚΥΑ υπ.' αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β), και κυρίως του άρθρου 5 που ρυθμίζει τα περί της στέγασης των Κέντρων Κοινότητας. Η παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων θα γίνεται μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ). Συγκεκριμένκέντρο κοινότητας θα εγγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο στην καρτέλα εγγραφής και παρακολούθησης ωφελούμενου, λαμβάνοντας μοναδικό κωδικό. Η καρτέλα εγγραφής θα περιλαμβάνει πλήρες ιστορικό ωφελούμενου, εφόσον η καταγραφή γίνεται από το ΚΚ ή το Παράρτημα ΡΟΜΑ, καθώς επίσης και επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στην περίπτωση κατά την οποία, το ΕΠΣ δεν είναι διαθέσιμο από την έναρξη λειτουργίας του ΚΚ, η παρακολούθηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιείται με ίδια αρχεία που θα αναπτύξει η δομή.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Αναισθησιολογική κλινική του Π.Γ.Ν. Λάρισας,
είτε για την κάλυψη νέων αναγκών ή για την αντικατάσταση εξοπλισμού πεπαλαιωμένης τεχνολογίας με σύγχρονης. Πιο συγκεκριμένα το
έργο αφορά στην αντικατάσταση 10 αναισθησιολογικών μηχανημάτων, 10 μόνιτορ αιμοδυναμικής παρακολούθησης και 1 εξωτερικού
διφασικού απινιδωτή, με νέα σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς τα υπάρχοντα έχουν εγκατασταθεί από το 1998 και βρίσκονται εκτός
υποστήριξης με αποτέλεσμα ήδη κάποια εξ' αυτών (4 αναισθησιολογικά, 4 μόνιτορ, απινιδωτής) να μη λειτουργούν λόγω αδυναμίας
αποκατάστασης των βλαβών που έχουν παρουσιαστεί. Ο εξοπλισμός που αποτελεί νέα ανάγκη είναι ένα φορητό μόνιτορ αιμοδυναμικής
παρακολούθησης και ένα εύκαμπτο ινοπτικό βρογχοσκόπιο.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5008121 στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

____________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5008121 στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

____________________________________________________________________________________________________

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι αφενός η προμήθεια νέων ειδών (τροχήλατα τραπέζια εργαλειοδοσίας, τραπέζια εργαλειοδοσίας τύπου MAYO, φορεία μεταφοράς ασθενών, στεγνωτήριο χειρουργικών εργαλείων, χειρουργική διαθερμία με ρεζεκτοσκόπιο) αλλά και η αντικατάσταση εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας (χειρουργικές τράπεζες, προβολείς χειρουργείου, χειρουργικές διαθερμίες, πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων, πλυντήριο υπερήχων, πλυντήριο υποδημάτων) για την κάλυψη χρόνιων αναγκών των Χειρουργείων του Νοσοκομείου.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

5η Τροποποίηση της Πράξης «ΟΔΟΣ ΔΕΛΤΑ - ΠΑΛΑΜΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007909 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».


Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η καθαίρεση και ανακατασκευή οδικού τμήματος της Επ.Ο. 16 και συγκεκριμένα η σύνδεση του Παλαμά

με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας - Ε65 (τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) στον κυκλικό κόμβο Χ.Θ. 80+400 και

την πόλη της Καρδίτσας, μήκους 9,2Km.

Ειδικότερα προβλέπεται:

• Η καθαίρεση και ανακατασκευή της κύριας αρτηρίας με βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και παράκαμψη του οικισμού

Γοργοβιτών, μήκους 9,2Km.

• Η κατασκευή αγροτικής οδού αριστερά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης, μήκους 5,80Km.

• Η κατασκευή αγροτικής οδού δεξιά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης, μήκους 5,50Km.

• Η κατασκευή ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην είσοδο των Γοργοβιτών (πορεία από Δέλτα προς Παλαμά).

• Η κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου στην είσοδο της ΒΙ.ΠΕ.

• Η κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου εντός του οικισμού Μάρκου.

• Η κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και φωτισμός εντός του οικισμού Μάρκου.

• Η διαπλάτυνση γέφυρας Μάρκου στην παλιά κοίτη του ποταμού Οργόζινος.

• Η κατασκευή των απαραίτητων εργασιών για την εκτροπή κυκλοφορίας μέσω των υφιστάμενων τοπικών οδών.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Χειρουργικής Αίθουσας, High Definition με κεντρικό έλεγχο του ενδοσκοπικού και του περιφερειακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια μίας επέμβασης. Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού αλλά και ολοκλήρου του συστήματος γίνεται ψηφιακά εντός της Αίθουσας μέσω δυο οθονών (μια εντός του χειρουργικού πεδίου και μια εκτός) και οι παράμετροι των συσκευών έχουν ρεαλιστική ή αριθμητική απεικόνιση στις οθόνες αφής. Τόσο ο εν λόγω εξοπλισμός όσο και οι δύο οθόνες απεικόνισης θα είναι τοποθετημένες σε ειδικούς βραχίονες αναρτημένους από την οροφή της χειρουργικής αίθουσας. Επιπρόσθετα, το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με μία εντοιχισμένη οθόνη απεικόνισης τουλάχιστον 42 ιντσών. Παρέχονται δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας, εικόνα-ήχος, με οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο επιλεχθεί από τον χρήστη για εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, Live Surgery, κ.α.

Η πράξη αφορά στην παροχή σε ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, για το σχολικό έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πράξη συμβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται: * η παροχή θέσεων σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για βρέφη από 2 ή από 8 ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών και προ-νήπια από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) * η παροχή θέσεων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών και προνήπια από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) * η παροχή θέσεων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και σε παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Η πράξη αφορά στην παροχή σε ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) θέσεων φροντίδας - φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία, για το σχολικό έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πράξη συμβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελουμένων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher), του τέκνου του, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται: * η παροχή θέσεων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών * η παροχή θέσεων Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις