Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

το χρονοδιάγραμμα λήξης της, για να περιλάβει το χρόνο υλοποίησης του υποέργου 1 από την έναρξη λειτουργίας του δηλαδή από 22/1/2018 έως και τη λήξη του Φ.Α. Επίσης πραγματοποιείται επικαιροποίηση δεικτών Πράξης, βάση Οδηγιών στα πλαίσια της τακτοποίησης δεικτών ΕΚΤ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία
ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους,
προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του
συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ). Στόχος, η
ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα
και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου. Με την παρούσα Πράξη χρηματοδοτείται η λειτουργία της δομής για 3 έτη.
Το ΚΚ το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου Καρδίτσας ως προς το φυσικό του αντικείμενο, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των
ωφελουμένων.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ 5003026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των Ειδικών Όρων που περιλαμβάνονται στο τέλος του παραρτήματος της Απόφασης.

___________________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Η τροποποίηση αφορά στο χρονοδιάγραμμα λήξης της για να περιλάβει τον πραγματικό χρόνο υλοποίησης των 2 Υποέργων της . Επίσης πραγματοποιείται επικαιροποίηση δεικτών πράξης βάση οδηγιών, στα πλαίσια τακτοποίησης δεικτών ΕΚΤ

___________________________________________________________________________________________________________

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ειδικότερα αφορά τη λειτουργία δύο δομών, Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου, για 3 έτη, οι οποίες θα τηρούν τις προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει , ο σχετικός Οδηγός Εφαρμογής:
1) Κοινωνικό Παντοπωλείο: αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής,
κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης κλπ σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
2) Κοινωνικό Φαρμακείο: αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και
παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός συνεκτικού δικτύου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ο Δήμος Καρδίτσας λειτουργεί δομές βασικών
αγαθών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο. Οι δομές εντάσσονται στο πλέγμα
κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον Δήμο Καρδίτσας, συνεργαζόμενες με τις υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες και νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν υπό την εποπτεία αυτού. Η παρούσα Πράξη αφορά στη χρηματοδότηση λειτουργίας Κοινωνικού
Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου για τρία (3) έτη. Μέσω της πράξης, η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών θα αναβαθμιστεί
και οι επιπτώσεις από τη λειτουργία τους θα πολλαπλασιαστούν. Οι δομές λειτουργούν προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
που διαβιούν στα όρια του δήμου και κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα
διανέμει σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα
προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ. Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει σε ωφελούμενα άτομα δωρεάν
φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
Οι δομές θα στεγάζονται σε ξεχωριστούς χώρους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές τίθενται στον οικείο οδηγό εφαρμογής.
Οι λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας τους θα εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της κάθε δομής, ο οποίος θα λάβει σχετική
έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας.
Οι δομές βασικών αγαθών θα διαθέτουν σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής τους, το οποίο θα διασυνδεθεί και θα
διαλειτουργήσει με ενιαίο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων, το οποίο θα αναπτυχθεί από την
κεντρική διοίκηση (Υπουργείο Εργασίας).

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009745 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

_______________________________________________________________________________________________________

Η πράξη αφορά στη δημιουργία και στη χρηματοδότηση, για 3 χρόνια, Δομών με την ονομασία : «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ». Ωφελούμενοι είναι εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού του Δήμου Λαρισαίων που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω δομή.


Επομένως στόχος της πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης των ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η πράξη θα συμβάλει στη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, που αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη και επίσης στη δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου που αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Οι δομές θα λειτουργούν σε συγκεκριμένο χώρο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με ωράριο που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας τους και τον κανονισμό λειτουργίας τους όπως εγκριθεί. 

Η πράξη αφορά στην παροχή σε ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, για το σχολικό έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πράξη συμβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται:
* η παροχή θέσεων σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για βρέφη από 2 ή από 8 ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών και προ-νήπια από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
* η παροχή θέσεων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών και προνήπια από
2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
* η παροχή θέσεων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και σε παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα

Η πράξη αφορά στην παροχή σε ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) θέσεων φροντίδας - φιλοξενίας
βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία, για το σχολικό έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η πράξη συμβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελουμένων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της
φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher), του τέκνου του, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται:

Η πράξη αφορά σε αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση κεντρικών
καταθλιπτικών αγωγών στα τρία (3) δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σκοπέλου. Η αντικατάσταση θεωρείται επιβεβλημένη λόγω της
παλαιότητας και φθοράς των αγωγών που συνεπάγεται αυξημένες απώλειες ύδατος. Επιπλέον επισημαίνεται το ακατάλληλο υλικό κατασκευής
των αγωγών αλλά και η όδευση αυτών μέσω ιδιοκτησιών και εκτός δρόμων δημόσιας χρήσης. Ειδικότερα κατασκευάζονται 1.650m αγωγού
διατομής Φ200 στην χώρα Σκοπέλου, 1.700m αγωγού διατομής Φ125 & Φ110 στην Γλώσσα και 705m αγωγού διατομής Φ160 στο Ν. Κλήμα.
Επιπλέον αντικαθίστανται δύο (2) μικρά τμήματα του δικτύου διανομής στην χώρα Σκοπέλου συνολικού μήκους 465m αγωγού διατομής Φ125
καθώς και ένα (1) τμήμα μήκους 290m του κεντρικού αγωγού διατομής Φ 200 στο Ν. Κλήματος. Τέλος αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου η
υδραυλική εγκατάσταση της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης του Ν. Κλήματος.

Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου. Η αντικατάσταση θεωρείται επιβεβλημένη για τους εξής
λόγους: α) Παλαιότητα και φθορά αγωγών, β) Ακατάλληλο υλικό κατασκευής αγωγών. Ειδικότερα κατασκευάζονται 437μ αγωγού διατομής
Φ110 στην περιοχή Σοφαδάκια & στην περιοχή Παναγία Παπαμελετίου – Γυφτόρεμμα της χώρας Σκοπέλου.
Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, ως μη επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση, περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή αγωγών προς τους
οικισμούς Τσίπη, Φ110 μήκους 909 μ., και Πατούνι, Φ90 μήκους 1320 μ.καθώς και η τοποθέτηση 60 υδρομέτρων σε δεξαμενές και
γεωτρήσεις του νησιού.

Με το πρώτο υποέργο με τίτλο ΄΄Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Περιφέρεια» Δ.Δ. Αερινού έγινε η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην θέση ΄΄Περιφέρεια΄΄ της Τ.Κ. Αερινού.
Δεδομένου ότι προέκυψε εκμεταλλεύσιμη παροχή και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ήταν είναι εντός των προδιαγραφών, έγιναν όλες οι υπόλοιπες εργασίες δηλ. τοποθέτηση περιφραγματικών σωλήνων, τοποθέτηση γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων – φιλτροσωλήνων, τσιμέντωση της γεώτρησης σε βάθος 100μ. για την προστασία των σωληνώσεων από μεθάνιο, πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου Φ 1 ½΄΄,Χαλικόφιλτρου διαμέτρου 3-6mm και τέλος έγιναν δοκιμαστικές αντλήσεις.
Το εν λόγω υποέργο έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Με το δεύτερο υποέργο με τίτλο ΄΄Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Περιφέρεια» Δ.Δ. Αερινού΄΄ προβλέπεται η αξιοποίηση αυτής της γεώτρησης με προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, κατασκευή οικίσκου για τις ανάγκες της γεώτρησης καθώς και περίφραξη της γεώτρησης. Με το τρίτο Υποέργο προβλέπεται η ηλεκτροδότηση της γεώτρησης. Το νερό της προϋπάρχουσας γεώτρησης βρέθηκε ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση και βεβαρημένο με χρώμιο σύμφωνα με αναλύσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.
Το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Πράξης θα είναι η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Αερινού που σήμερα καλύπτονται από ιδιωτική γεώτρηση που ενοικιάζει η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου για τον σκοπό αυτό.

Το έργο αφορά στην κατασκευή υπόγειου αγωγού για τη μεταφορά νερού από την υφιστάμενη υδρομαστευόμενη πηγή «Δρακοσπηλιά» και
στην κατασκευή νέας δεξαµενής νερού στη θέση «Άθωνας», µε σκοπό τη βελτίωση του υδρευτικού δικτύου των συνοικισµών Αγ. Γεωργίου,
Μεταμόρφωσης Σωτήρα, Ανάληψης και τμήματος της Αγ. Κυριακής του Δήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου. Στη θέση «Άθωνας» υφίσταται µια
κεντρική δεξαµενή σε υψόµετρο +602µ. και µια σε υψόµετρο+640µ. Ανάντη αυτών και σε υψόµετρο +680µ. υπάρχει η πηγή «Δρακοσπηλιά»
από την οποία ξεκινά παλαιός αγωγός για τη μεταφορά νερού ύδρευσης στη δεξαμενή «Σωτήρας», σε υψόµετρο+528µ., το οποίο διανέµεται
στη συνέχεια µέσω δικτύου στους προαναφερόμενους συνοικισμούς. Επειδή έχουν εµφανιστεί σηµαντικά προβλήµατα ποσοτικών απωλειών
στο αγωγό αυτό προέκυψε η ανάγκη για την κατασκευή ενός νέου έργου.
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει: 1) Κατασκευή νέας δεξαµενής χωρητικότητας 500m³ στο ίδιο υψόµετρο (+640µ.) και σε γειτονική
θέση µε την υφιστάµενη δεξαµενή του άνω Άθωνα.2) Κατασκευή υπόγειου αγωγού µεταφοράς νερού από πολυαιθυλένιο, συνολικού µήκους
1.300µ., µε τις εξής επιµέρους διατοµές: Α) αγωγός ονοµαστικής διαµέτρου DN 110 mm και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm, για το τμήμα από
πηγή Δρακοσπηλιά έως τη νέα δεξαμενή "Άθωνα", μήκους 280 μ, Β) αγωγός ονοµαστικής διαµέτρου DN 110 mm και ονοµαστικής πίεσης PN
10 atm,για το τµήµα από τη νέα δεξαµενή Άθωνα έως την κάτω δεξαµενή Άθωνα, µήκους215µ.,Γ) αγωγός ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm
και ονοµαστικής πίεσης PN 10 atm,για το τµήµα από την κάτω δεξαµενή Άθωνα µέχρι το φρεάτιο ανακοπής πίεσης,τµήµα που έχει πολύ µικρή
υψοµετρική διαφορά και µήκος 425µ.,Δ)αγωγός ονοµαστικής διαµέτρου DN 110 mm και ονοµαστικής πίεσης PN 16 atm,για το τµήµα από το
φρεάτιο ανακοπής πίεσης έως τη δεξαµενή Σωτήρας, µήκους 380μ.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΙΤΣΑ- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ», με Κωδικό ΟΠΣ 5000763  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας  2014-2020»

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Η Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου υδρεύεται από τη γεώτρηση Β1.1. που βρίσκεται στην κοινότητα Ζηλευτής και ενισχυτικά συνδέεται με
το δίκτυο των Τρικάλων με αγωγό που διέρχεται από τον ενδιάμεσο οικισμό της Κρηνίτσας. Η γεώτρηση κατά τον τελευταίο χρόνο παρέχει
νερό ακατάλληλο προς πόση λόγω υπέρβασης της παραμέτρου του Σιδήρου από τις προϋποθέσεις της 2600/2001 ΚΥΑ. Επειδή ο
αγωγός από τα Τρίκαλα προς την Κρηνίτσα είναι μικρής διατομής (Φ90mm), δεν μπορούν να καλυφθούν εξ΄ολοκλήρου οι ανάγκες του
Παλαιοπύργου από το υφιστάμενο δίκτυο, λόγω πολύ χαμηλών πιέσεων.
Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή ενισχυτικού αγωγού ύδρευσης από τα Τρίκαλα μέχρι την  Κρηνίτσα μέσω του οποίου θα παρέχεται ικανοποιητική ποιότητα και ποσότητα ύδατος στην τοπική κοινότητα Παλαιοπύργου.
Η κατασκευή του αγωγού ύδρευσης θα γίνει με σωλήνα από σκληρό PVC διαμέτρου Φ225mm 10  Atm συνολικού μήκους 4.500μ.

Η τοπική κοινότητα Γενεσίου έχει πληθυσμό 316 κατοίκους (απογραφή 2011) και βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης των Τρικάλων. Μέχρι
το έτος 2013 το Γενέσι υδρευόταν από υδρομάστευση και συμπληρωματικά, από έναν ενισχυτικό αγωγό ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνα
διατομής Φ80 που ξεκινούσε από τη δεξαμενή του γειτονικού οικισμού του Πρίνου και κατέληγε στη δεξαμενή του Γενεσίου. Ο αγωγός αυτός
παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές λόγω κακής κατασκευής (έλλειψη καθοδικής προστασίας) και παλαιότητας του με συνέπεια λόγω των
βλαβών να σταματήσει εντελώς η λειτουργία του. Οι διαθέσιμες ποσότητες νερού από την υδρομάστευση επαρκούν για τους κατοίκους του
οικισμού για περίπου εννιά μήνες τον χρόνο. Στο διάστημα αυτό υπάρχει και πλεονάζον νερό, το οποίο καταλήγει στο δίκτυο των ομβρίων.
Κατά τους θερινούς όμως μήνες δεν καλύπτονται ποσοτικά οι ανάγκες των κατοίκων του οικισμού, οι διακοπές στην υδροδότηση
γίνονται καθημερινά για διάστημα 10 ωρών κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι κάτοικοι τις υπόλοιπες
ώρες της ημέρας. Οι διακοπές αυτές δημιουργούν κινδύνους για την υγεία των κατοίκων επειδή οι αγωγοί παραμένουν άδειοι για αρκετές ώρες.
Η τοπική κοινότητα Πρίνου με πληθυσμό 454 κατοίκους (απογραφή 2011) απέχει από το Γενέσι περίπου 3,0 χλμ και υδροδοτείται από δική της
γεώτρηση. Το παρόν έργο αφορά στην αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού μήκους 3.450m περίπου, που συνέδεε την τοπική
κοινότητα Γενεσίου με την γειτονική του Πρίνου, ούτως ώστε τους 3 μήνες που δεν επαρκεί ποσοτικά το νερό, το Γενέσι να ενισχύεται με
κατάθλιψη από τον Πρίνο (ο αγωγός αυτός θα λειτουργεί και τους υπόλοιπους μήνες του έτους κατά τους οποίους υπάρχει πλεονάζον νερό,
ώστε να τροφοδοτείται ο Πρίνος, κάτι που θα μειώνει σημαντικά τις δαπάνες λειτουργίας της υδροδότησης αυτού του οικισμού). Το αντλητικό
συγκρότημα που θα καλύπτει την υψομετρική διαφορά Πρίνου-Γενεσίου υπάρχει ήδη στην εγκατάσταση της δεξαμενής Πρίνου (αφού
λειτουργούσε με αυτό τον τρόπο μέχρι την ολοκληρωτική διακοπή του υπάρχοντος αγωγού λόγω φθοράς). Η κατασκευή του νέου αγωγού
ύδρευσης θα γίνει με σωλήνα από ελατό χυτοσίδηρο διατομής Φ100mm κλάσης C40 για μήκος 2.650μ από την δεξαμενή του Πρίνου έως την
αρχή του οικισμού του Γενεσίου. Εντός του οικισμού θα τοποθετηθεί αγωγός πολυαιθυλενίου διατομής Φ125mm, 16atm για μήκος 800μ.

Η παρούσα πράξη αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου του Δήμου
Πύλης, εντός του οικισμού. Με την παρούσα θα γίνει αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου
16atm. Συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν :
Α) 1.530,00 m αγωγού ονομαστικής διαμέτρου 63mm / ονομαστικής πίεσης 16atm
Β) 3.400,00 m αγωγού ονομαστικής διαμέτρου 75mm / ονομαστικής πίεσης 16atm
Γ) 550,00 m αγωγού ονομαστικής διαμέτρου 110mm / ονομαστικής πίεσης 16atm

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΞΟΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001195 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Αφορά στην ΕΥΔ Θεσσαλίας και ΕΦΔ του ΠΕΠ όπως προκύψουν. Καλύπτονται:
B1 Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση
πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του ΠΕΠ Θεσσαλίας και
την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔ, και η εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών καθώς και
λοιπού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔ.
Γ.3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
Δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων. Δαπάνες φωτοαντιγράφησης, Δαπάνες
Σάρωσης Εγγράφων καθώς και δαπάνες ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορών καθώς και – στο βαθμό που απαιτείται-- τα έξοδα
μεταφράσεων των παραπάνω. Περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για συνδρομή σε έντυπα ή εφημερίδες, καθώς επίσης και τα έξοδα
για εκτυπώσεις που αφορούν το ΕΣΠΑ ή το ΠΕΠ.
Δαπάνες για επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και οι δαπάνες για την επαναφορά των χώρων σε
κατάσταση εργασίας μετά την επισκευή των παραπάνω βλαβών. Δαπάνες σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και δαπάνες σύνδεσης με
τράπεζες πληροφοριών.
Γ5.1 Εκπαίδευση του προσωπικού ΕΥΔ / ΕΦΔ/ Δικαιούχων
Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες (μίσθωση αιθουσών, εξοπλισμού, κόστος εισηγήσεων, έξοδα μετακίνησης, διαμονής,
αποζημίωσης των εισηγητών, συμμετεχόντων κτλ.) για την οργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του προσωπικού της ΕΥΔ ή και των
ΕΦΔ.
Γ5.2 Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια κτλ. του προσωπικού ΕΥΔ / ΕΦΔ
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη συμμετοχή του προσωπικού της ΕΥΔ ή ΕΦΔ σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και forα που
διοργανώνονται από άλλους φορείς.
Γ.6 Έξοδα μετακίνησης εσωτερικού – εξωτερικού
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού της ΕΥΔ ή των
ΕΦΔ του ΠΕΠ Θεσσαλίας με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα σ

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις