Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Μαγνησίας

1η τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ,ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOB CENTER)»

Η πράξη αφορά εργασίες στο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λαχανά και Λήμνου,στην περιοχή Παλαιά του Δήμου Βόλου εμβαδού ισογείου 390,67 τ.μ. με εσωτερικό εξώστη–πατάρι εμβαδού 170,32 τ.μ., ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση και ειτουργία εκεί της κοινωνικής δομής του Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης (Job Center).Οι παρεμβάσεις αφορούν α) σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις: χώροι εργασίας στο επίπεδο του ισογείου και στο πατάρι, β) εξασφάλιση εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στους χώρους υγιεινής και γ) εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου.Το Job Center - το οποίο θα λειτουργήσει από την ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ - θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή παρέμβασης και οι δράσεις που θα υλοποιούνται σε αυτό θα στοχεύουν στην εργασιακή προετοιμασία ανέργων όλων των κατηγοριών, ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, προώθηση της επιχειρηματικότητας, πληροφόρηση, δυνατότητες κατάρτισης και επιδότησης κλπ, με ενδεικτικές κατευθύνσεις την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πολιτισμού, μαζικής εστίασης και ΜΜΕ παραδοσιακών επαγγελμάτων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και γενικά την πληροφόρηση και την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου - αποκλειστικά και μόνο της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου - για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Τρικάλων

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022174 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022174 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

----------------------

Απόφαση Ένταξης

Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:
 Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής αέριου ιατρικού οξυγόνου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Τρικάλων.
 Προμήθεια και εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου CT 32 τομών για το Νοσοκομείο Τρικάλων
 Προμήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Τρικάλων. Αναλυτικά: Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM ορθοπεδικό, Ακτινογραφικό μηχάνημα ψηφιακό DR (με ανάρτηση οροφής )
 Προμήθεια λαπαροσκοπικού συστήματος , πλήρες , τεμάχια (2) δύο
 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμουΑναλυτικά: - Υπερηχοτομογράφος με τεχνική ελαστογραφίας,
Μηχάνημα συνεχών μεθόδων αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμάχια (2) δύο, Μικροσκόπιο συμπαρατήρησης

Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία για χρήση μαζί με τα συνοδευτικά παρελκόμενα εξαρτήματα για την σωστή χρήση τους καθώς και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (εγχειρίδια χρήσης κ.α.) και την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.

Η πράξη αφορά σε προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Λιθοτριψίας Laser για την Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας το
οποίο λόγω αυξημένων αναγκών, θα προσφέρει αναβάθμιση των υπηρεσιών χειρουργείου με μείωση της νοσηλείας των επιπλοκών και του χειρουργικού χρόνου. Δεν συνδέεται με άλλα μηχανήματα και δεν εξαρτάται η λειτουργία του απο άλλα μηχανήματα.


Το μηχάνημα θα είναι κατάλληλο για ενδοσκοπική λιθοτριψία, θεραπεία όγκων και μαλακούς ιστούς, δηλαδή για:
• Λιθοτριψία
• Κονιορτοποίηση λίθων (Stone Dusting)
• Διατομή στενώσεων
• Εξάχνωση μικρών όγκων
• Διάνοιξη ουρηθροκυστικής συμβολής (bladder neck- αυχένας ουροδόχου κύστης)
• Κοπή ιστού-αιμόσταση.
Θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του, θα είναι τροχήλατο θα διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με την
οδηγία 93/42 EEC και θα έχει πιστοποιηθεί με όλα τα διεθνή στάνταρ για ιατρικό εξοπλισμό και ασφαλή χρήση (EC 60601, IEC 60825
LaserClassIV).

Η Πράξη αφορά σε προμήθεια δέκα (10) Μηχανημάτων μονάδας Τεχνητού Νεφρού κλασικής αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης,
αιμοδιαδιήθησης και ON-LINE μέθοδων. Τα μηχανήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, θα φέρουν σήμανση CE, όπως προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία, θα διαθέτουν αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα
χρησιμοποιούν φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων και γενικά θα θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι αφενός η προμήθεια νέων ειδών (υπέρηχος, αναπνευστήρας) αλλά και η αντικατάσταση
εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας (κεντρικός σταθμός, αντλίες έγχυσης σύριγγας και ορού, κλίνες νοσηλείας και συνοδά στρώματα,
ηλεκτροκαρδιογράφος) για την κάλυψη χρόνιων αναγκών της Μονάδας Στεφανιαίας Νόσου του Νοσοκομείου.

Η Πράξη αφορά σε προμήθεια Χειρουργικών εργαλείων για την Χειρουργική και Ορθοπεδική ειδικότητα, τα βασικότερα από τα οποία ανά
Υποέργο είναι:
Υποέργο 1: Χειρουργικά εργαλεία Ορθοπεδικής: Πριόνι - Τρυπάνι Μπαταρίας, Πριόνι - Τρυπάνι Ηλεκτρικό, Γυψοπρίονο Ηλεκτρικό,
Χειρουργικό άγγιστρο, Οστεοτόμοι, Roamers, Σφυριά, Κόφτες.
Υποέργο 2: Χειρουργικά Εργαλεία Χειρουργείου: 9 σετ γενικής χρήσης τα οποία μοιράζονται όλες οι ειδικότητες (Γεν. Χειρουργική,
ουρολογία, μαιευτική/γυναικολογία, ΩΡΛ, Νευροχειρουργική).

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1Η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια δύο κλιβάνων αποστείρωσης ατμού 550 λίτρων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5021795 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020»

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ημερομηνία λήξης της Πράξης η οποία μετατίθεται έως 29/01/2021 προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της.

 

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ) - Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ) - Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η τροποποίηση αφορά στον χρόνο λήξης της πράξης η οποία μετατίθεται έως 31/12/2020 προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της.

 

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

Η Πράξη αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.
Η εγκατάσταση θα υλοποιηθεί σε υπάρχοντα διαθέσιμο χώρο στην παλαιά πτέρυγα του νοσοκομείου που διαθέτει τις απαιτούμενες
υποδομές σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Περιλαμβάνει :
Α) πλήρες Στεφανιογραφικό συγκρότημα, αίθουσα ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, οθόνες, τράπεζα εξέτασης,
χώρο του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος και χώρο υποδοχής και προετοιμασίας ασθενούς και ιατρών.
β) ακτινοδιαπερατή, επεμβατική τράπεζα για τοποθέτηση βηματοδοτών σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην Στεφανιαία μονάδα του
νοσοκομείου, που υπάρχει από την κατασκευή του νοσοκομείου, η οποία είναι ήδη σε λειτουργία και χρήση, με όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό και διαθέτει την σχετική αδειοδότηση για την λειτουργία αυτή.
Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου θα γίνουν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του
χώρου, η σύνδεση με τα δίκτυα του νοσοκομείου, (ύδρευση, ηλεκτρισμός, Η/Υ, ιατρικά αέρια κτλ.).
Η εγκατάσταση θα πληροί τις απατήσεις της μελέτης ακτινοπροστασίας που θα εκπονήσει η Ακτινοφυσικός του νοσοκομείου, με βάση τις
και τότε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του κανονισμού ακτινοπροστασίας, με παράλληλη επίβλεψη Μηχανικού του νοσοκομείου.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης ««Επιχορήγηση Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία» » με Κωδικό ΟΠΣ 5027210 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


1η Τροποποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία» με Κωδικό ΟΠΣ 5027210 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_______________________________________________________

Η Πράξη έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και την υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Αφορά στη συνέχιση λειτουργίας του υπάρχοντος Συμβουλευτικού Κέντρου του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες για 3 έτη. Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής: • Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης. • Δράσεις προώθησης στην απασχόληση. • Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και μεταξύ των δομών του δικτύου. • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας», το Συμβουλευτικό Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει γυναίκες – θύματα βίας σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid) για την εκπροσώπησή τους σε δικαστήρια. Ωφελούμενες αυτών των δράσεων υποστήριξης και αρωγής είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί/υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.). Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ' αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών. Στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της διαδικασίας παρακολούθησης των ωφελούμενων, το Συμβουλευτικό Κέντρο του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, έχει διασφαλίσει τη συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας (follow up), καθ' όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν. Η παρακολούθηση αυτή πραγματοποιείται και θα πραγματοποιείται από τα στελέχη του Κέντρου με τον τρόπο που ακριβώς ορίζεται στο εργαλείο της ΓΓΙΦ με τίτλο: «Οδηγός Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Λειτουργίας των Υποστηρικτικών Δομών». Δεν απαιτείται η συλλογή microdata.

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:
• Υποέργο 1 με τίτλο: «Σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-2023», και
• Υποέργο 2 με τίτλο «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2017-
2023»,.
Το Μητρώο Ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης απορρέει από το Άρθρο 7 της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (άρθρο 6 της Οδηγίας
2006/7/ΕΚ) και αρχικά καταρτίστηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΥΠΕΝ) το 2011 ενώ με το παρόν έργο το μητρώο θα επικαιροποιηθεί και θα εμπλουτιστεί με νέες ακτές κολύμβησης. Στόχος των ταυτοτήτων είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών
χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η
αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Κατά την κατάρτιση (στην περίπτωση ένταξης νέων ακτών), την επανεξέταση και την
ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που προέρχονται από την παρακολούθηση των
υδάτων κολύμβησης και τις αξιολογήσεις αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ.
Η ενημέρωση του κοινού μέσω πινακίδων, απορρέει από το Άρθρο 13 της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ)
και αποτελεί υποχρέωση οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου στο κοινό με τοποθέτηση
πινακίδων σε εύκολα προσβάσιμα σημεία εφόσον είναι εφικτό. Οι ενημερωτικές πινακίδες συντάσσονται με βάση τα κείμενα του μητρώου
ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης και περιλαμβάνουν ευκολονόητο κείμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με αναφορά στη
γενική περιγραφή των κολυμβητικών υδάτων, στην πιο πρόσφατη ταξινόμηση των υδάτων και στα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων
φορέων.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η κατασκευή του οδικού τμήματος της Λεωφόρου Καραμανλή (Παλαιά Εθνική Οδός Αθήνας – Θεσσαλονίκης), από τον ισόπεδο κόμβο με την Οδό Σεμερτζίδη έως και την προσαρμογή στον ισόπεδο κόμβο με την Οδό Διγενή, με την κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων καθώς και του αντίστοιχου παράπλευρου δικτύου. Το συνολικό μήκος της αρτηρίας ανέρχεται σε 2,40km συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών της στην υφιστάμενη οδό στην αρχή και το τέλος της. Επίσης, πέραν της αρτηρίας περιλαμβάνονται: (α) Η βελτίωση – ανακατασκευή του ισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Σεμερτζίδη (Χ.Θ. 3+660) με τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου και την κατάργηση του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου. Με την κατασκευή ισόπεδου κόμβου κυκλικής κίνησης (roundabout) επιτυγχάνεται βελτίωση της οδικής ασφάλειας και αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ικανότητας του ισόπεδου κόμβου. (β) Η κατασκευή τρισκελούς ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Φερεκύδη (Χ.Θ. 4+120). Με την κατασκευή του ισόπεδου κόμβου παρέχεται η δυνατότητα αναστροφής στην αρτηρία και μετά τη διάνοιξη της οδού Φερεκύδη θα είναι δυνατή η σύνδεση της υπόψη οδού και κατ΄ επέκταση της οδού Φαρσάλων με την οδό Καραμανλή. (γ) Η κατασκευή τετρασκελούς ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Αμουρίου (Χ.Θ. 4+890). Με την κατασκευή του ισόπεδου κόμβου παρέχεται η δυνατότητα αναστροφής στην αρτηρία για την καλύτερη λειτουργία αυτής και των παραπλεύρων οδών και μετά τη διάνοιξη της οδού Αμουρίου θα είναι δυνατή η σύνδεση της υπόψη οδού και κατ΄ επέκταση της οδού Φαρσάλων με την οδό Καραμανλή και η ασφαλής επικοινωνία των εκατέρωθεν της αρτηρίας περιοχών. (δ) Η κατασκευή εκατέρωθεν της οδού παράπλευρων οδών μονής κατεύθυνσης που συμβάλουν στην άνετη, ομαλή επικοινωνία και εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και όμορων περιοχών. Οι οδοί του σχεδίου πόλης καθώς και οι εκτός σχεδίου αγροτικοί οδοί συνδέονται στις παράπλευρες οδούς, οι οποίες στη συνέχεια συμβάλλουν στην αρτηρία. Βελτιώνεται έτσι σημαντικά η οδική ασφάλεια αφού οι παράπλευροι οδοί συνδέονται στην αρτηρία μέσω λωρίδων εισόδου και εξόδου (taper), ενώ μέσω των κυκλικών κόμβων εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανακατεύθυνση όπως και η δυνατότητα αναστροφής. (ε) Η κατασκευή οδών ήπιας κυκλοφορίας στις περιοχές διαμόρφωσης των κυκλικών κόμβων για την αποκατάσταση της πρόσβασης των παρόδιων ιδιοκτησιών από την διακοπή του παράπλευρου οδικού δικτύου στα τμήματα αυτά. (στ) Η δημιουργία ενός δικτύου κίνησης πεζών με την κατασκευή πεζοδρομίων στο σύνολο του έργου, που οριοθετείται με την κατασκευή σε κατάλληλα σημεία διαβάσεων πεζών και σηματοδότηση των πεζοδιαβάσεων της κεντρικής αρτηρίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζών και την αποφυγή ανεξέλεγκτης και επικίνδυνης εγκάρσιας διάβασης της αρτηρίας και των παράπλευρων οδών. (ζ) Στάσεις λεωφορείων, σε εσοχές στην αρτηρία, για την εξυπηρέτηση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. Στη Λεωφόρο Καραμανλή λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων και του αστικού χαρακτήρα της περιοχής εφαρμόζεται μία τυπική διατομή, η γ4ν* των ΟΜΟΕ-Δ, η οποία καλύπτει τις ανάγκες για την κατηγορία της οδού που είναι ΒΙΙΙ και εξασφαλίζει επιτρεπόμενες ταχύτητες μικρότερες ή ίσες των 70km/h. Η αρτηρία έχει σε όλο της το μήκος δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οι κατευθύνσεις είναι διαχωρισμένες με κεντρική νησίδα πρασίνου. Επίσης στο τμήμα αυτό προβλέπεται η κατασκευή των παράπλευρων οδών SR-2Α και SR-3Δ αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Οι παράπλευροι οδοί θα είναι κυρίως μονόδρομοι, με εύρος οδοστρώματος 5,50m (ασφαλτικό) με μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη διαχωριστική νησίδα μεταξύ αρτηρίας και παράπλευρων οδών θα πραγματοποιηθεί φύτευση σύμφωνα με τη μελέτη πρασίνου. Τέλος, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, περιλαμβάνεται κατά μήκος των παράπλευρων οδών και του σχεδίου πόλεως η κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους περίπου 2,00m.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ » με Κωδικό ΟΠΣ 5011016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


1η Τροποποίηση Πράξης

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ » με Κωδικό ΟΠΣ 5011016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

--------------------------------------------

Η πράξη αφορά στην εκπόνηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στο πλαίσιο της
οποίας θα αναλυθεί η κλιματική τρωτότητα, θα εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς και θα συνταχθεί μία
ολοκληρωμένη πρόταση με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας στην Κλιματική Αλλαγή σε όλους τους τομείς.
Ειδικότερα, η πράξη περιλαμβάνει:
• Εκτίμηση των κινδύνων και της τρωτότητας της Περιφέρειας
• Αναγνώριση των επιλογών προσαρμογής και εκτίμηση των χαρακτηριστικών τους.
• Προτάσεις εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής και Πρόγραμμα Παρακολούθησης.
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιφερειακή Στρατηγική για Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο

1. Τη σύμβαση κατασκευής, η οποία αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης, ETCS και ηλεκτροκίνησης της υφιστάμενης μονής γραμμής Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπάκας. Το τμήμα γραμμής άρχεται από την Χ.Θ. 303+100 μέτρηση Πειραιάς – Πλατύ (0+000,00 μέτρηση Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα) και το πέρας αυτού ευρίσκεται στην Χ.Θ. 80+441,00 μέτρηση Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα, στο πέρας του Σ.Σ. Καλαμπάκας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης θα υλοποιηθούν:

 • Η κατασκευή των απαραιτήτων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • Η κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας Λάρισας για την σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής από τη Χ.Θ. 303+100 μέτρηση Πειραιάς - Πλατύ (0+000,00 μέτρηση Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα), έως την Χ.Θ. 80+441 μέτρηση Π-Κ (πέρας Σ.Σ. Καλαμπάκας), καθώς και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1(level 1).
 • Η κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης με ένα υποσταθμό τροφοδοσίας 150kv/25kv/50Hz ισχύος 2Χ15MVA και πλήρως αντισταθμισμένη εναέρια γραμμή επαφής 25 kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA) από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης.
 • Η κατασκευή μιας παρακαμπτηρίου στον Σ.Σ. Σοφάδων με τις απαραίτητες σιδηροδρομικές εργασίες υποδομής και επιδομής και μια νέα αποβάθρα.
 • Η κατασκευή 4 νέων ΑΣΙΔ και αναβάθμιση 6 υφιστάμενων ΑΣΙΔ για λόγους διασύνδεσης με το σύστημα σηματοδότησης.

2. Τη σύμβαση μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΟΣΕ (εκπροσωπούμενο από την ΕΡΓΟΣΕ) για την σύνδεση του Υ/Σ Τρικάλων με το δίκτυο της ΔΕΗ.

3. Τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για τον Υ/Σ Τρικάλων και των απαιτούμενων εδαφοτεμαχίων έδρασης των πυλώνων της γραμμής μεταφοράς της ΔΕΗ.

4. Τις μετατοπίσεις/υπερυψώσεις των δικτύων ΟΚΩ για τις ανάγκες της ηλεκτροκίνησης.

5. Τις απαιτούμενες μελέτες από τον ΑΔΜΗΕ για την σύναψη της σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ – ΑΔΜΗΕ.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Ημερομηνία Ένταξης: 2017-12-27
Προϋπολογισμός Έργου: 100.000 €
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την πρόταση κατανομής του Υπουργείου Παιδείας, ως εξής:

 • ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ (DESKTOP) : 4.085 τεμάχια
 • ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (LAPTOP) : 1.331 τεμάχια Β
 • ΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ (PROJECTOR) : 1.011 τεμάχια
 • ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α/Μ Α4 LASER : 495 τεμάχια
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ : 565 τεμάχια
 • ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 Α/Μ : 292 τεμάχια
 • ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) : 430 τεμάχια
 • ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ : 238 τεμάχια
 • ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : 153 τεμάχια
 • ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ EDULABS : 191 τεμάχια
 • ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : 414 τεμάχια
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (HIGH-END WORKSTATION FOR SERVER FUNCTION) : 250 τεμάχια

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις