Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης «Προστασία, Ενοποίηση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Διμηνίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5051091

Εφιστούμε την προσοχή σας στους Ειδικούς  Όρους που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων της Απόφασης Ένταξης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής.

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

1η Τροποποίηση της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049506 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

____________________________________________________________________________________________________________________

Απόφαση  Ένταξης  της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049506  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Μαγνησίας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_______________________________________________________________________________

Ένταξη της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Εφιστούμε την προσοχή σας στους  Ειδικούς  Όρους που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων της Απόφασης Ένταξης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5044900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5044900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Εφιστούμε την προσοχή σας στους Ειδικούς  Όρους που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων της Απόφασης Ένταξης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

Απόφαση  Ένταξης  της Πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5052616  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020». 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στους  Ειδικούς  Όρους που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων της Απόφασης Ένταξης.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ- ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ», με Κωδικό ΟΠΣ 5030426  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Σας επισημαίνουμε τους κάτωθι ειδικούς  όρους:

 - Η τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας χωρίς τον όρο «οι εργασίες να υλοποιηθούν μετά την παραχώρηση του μνημείου στον Δήμο Λαρισαίων» θα πρέπει να υποβληθεί πριν την υποβολή των τευχών δημοπράτησης της πράξης για προέγκριση.

- Η τακτοποίηση της ιδιοκτησίας με δήλωση αυτής στο Ελληνικό Κτηματολόγιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πράξης.

- Η Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας θα πρέπει να εκδοθεί πριν την υποβολή των τευχών δημοπράτησης της πράξης για προέγκριση.

- Ο Φορέας Λειτουργίας υποχρεούται με την έναρξη λειτουργίας της πράξης να εφαρμόσει σύστημα καταγραφής των επισκεπτών του κτιρίου. Το υπόψη σύστημα πρέπει να καταρτισθεί και να υποβληθεί στην ΕΥΔ πριν την έναρξη λειτουργίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωσή της.

- Η χρήση της συγχρηματοδοτούμενης υποδομής και του εξοπλισμού δεν θα μεταβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

Εφόσον η υπόψη χρήση διαφοροποιηθεί πριν την χρονική διάρκεια της απόσβεσης της υποδομής / εξοπλισμού, η συμβατότητα με τις Κρατικές Ενισχύσεις (ήτοι δημόσια χρηματοδότηση σε ποσοστό 100%) διασφαλίζεται μόνον για την περίοδο που εκπληρωνόταν η αποστολή της λειτουργίας της κατά τον χρόνο ένταξης με το ποσόν των αποσβέσεων της συγκεκριμένης περιόδου. Η δέσμευση για την τήρηση του υπόψη όρου θα ζητηθεί από τον Κύριο της Πράξης κατά την ολοκλήρωση αυτής.

- Να υποβληθεί υπογεγραμμένη η σχετική Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης πριν την υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης για προέγκριση.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για την λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 5044990 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


Απόφαση  Ένταξης (Ορθή επανάληψη) της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 5044990 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Μαγνησίας

1η Τροποποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης και φιλοξενίας για έφηβους και νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική /αντικοινωνική συμπεριφορά και τις οικογένειές τους, Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το
Βόλο» με Κωδικό ΟΠΣ 5044962 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης και φιλοξενίας για έφηβους και νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική /αντικοινωνική συμπεριφορά και τις οικογένειές τους, Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο» με Κωδικό ΟΠΣ 5044962 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ορθή επανάληψη της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για την λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 5044990 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

--------------------------------

Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για την λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 5044983 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020»

Η Πράξη αφορά στην χρηματοδότηση της μίσθωσης ακινήτου και στην κάλυψη της μισθοδοσίας για 24 μήνες 5 ατόμων πλήρους απασχόλησης, για την λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στην περιοχή της Λάρισας με βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.α) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κλπ).
Το Πολυδύναμο Κέντρο έχει διττό χαρακτήρα, αναπτύσσοντας δυο παράλληλες αλλά διαφορετικές λειτουργίες:
Λειτουργεί ως Συμβουλευτικός Σταθμός, που υποδέχεται και υποστηρίζει άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες με κίνητρο ή χωρίς κίνητρο για θεραπεία, περιστασιακούς χρήστες ναρκωτικών ουσιών που διατηρούν υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, άτομα εξαρτημένα από το αλκοόλ, άτομα που εμφανίζουν προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.
Λειτουργεί ως κέντρο άμεσης πρόσβασης, παρέχοντας πρωτογενή φροντίδα σε άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες που διαβιούν στο δρόμο ή σε μη σταθερές συνθήκες διαβίωσης και δεν επιθυμούν απαραίτητα να ενταχθούν σε θεραπευτικό πλαίσιο.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Τρικάλων

1η Τροποποίηση της Πράξης «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΒΟΠΟΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048309 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020».


Ένταξη της Πράξης «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΒΟΠΟΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048309 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_______________________________________________

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης  Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030538  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

_______________________________________________

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Εφιστούμε την προσοχή σας στους παρακάτω  Ειδικούς  Όρους που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων της Απόφασης Ένταξης.

 Ειδικοί Όροι

1.Οι επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές της πράξης θα πρέπει να εγκριθούν αρμοδίως στο στάδιο έγκρισης των

τευχών δημοπράτησης, μετά τη σχετική προέγκριση.

2.Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό για την συγκεκριμένη δραστηριότητα προκειμένου να

διασφαλισθεί ότι τα παραγόμενα έσοδα καλύπτουν αποκλειστικά το απαιτούμενο κόστος (ή μέρος αυτού) για την

συνέχιση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής

 

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις