Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ- ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ», με Κωδικό ΟΠΣ 5030426  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Σας επισημαίνουμε τους κάτωθι ειδικούς  όρους:

 - Η τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας χωρίς τον όρο «οι εργασίες να υλοποιηθούν μετά την παραχώρηση του μνημείου στον Δήμο Λαρισαίων» θα πρέπει να υποβληθεί πριν την υποβολή των τευχών δημοπράτησης της πράξης για προέγκριση.

- Η τακτοποίηση της ιδιοκτησίας με δήλωση αυτής στο Ελληνικό Κτηματολόγιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πράξης.

- Η Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας θα πρέπει να εκδοθεί πριν την υποβολή των τευχών δημοπράτησης της πράξης για προέγκριση.

- Ο Φορέας Λειτουργίας υποχρεούται με την έναρξη λειτουργίας της πράξης να εφαρμόσει σύστημα καταγραφής των επισκεπτών του κτιρίου. Το υπόψη σύστημα πρέπει να καταρτισθεί και να υποβληθεί στην ΕΥΔ πριν την έναρξη λειτουργίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωσή της.

- Η χρήση της συγχρηματοδοτούμενης υποδομής και του εξοπλισμού δεν θα μεταβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

Εφόσον η υπόψη χρήση διαφοροποιηθεί πριν την χρονική διάρκεια της απόσβεσης της υποδομής / εξοπλισμού, η συμβατότητα με τις Κρατικές Ενισχύσεις (ήτοι δημόσια χρηματοδότηση σε ποσοστό 100%) διασφαλίζεται μόνον για την περίοδο που εκπληρωνόταν η αποστολή της λειτουργίας της κατά τον χρόνο ένταξης με το ποσόν των αποσβέσεων της συγκεκριμένης περιόδου. Η δέσμευση για την τήρηση του υπόψη όρου θα ζητηθεί από τον Κύριο της Πράξης κατά την ολοκλήρωση αυτής.

- Να υποβληθεί υπογεγραμμένη η σχετική Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης πριν την υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης για προέγκριση.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Απόφαση  Ένταξης (Ορθή επανάληψη) της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 5044990 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Μαγνησίας

Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για τη λειτουργία Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης και φιλοξενίας για έφηβους και νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική /αντικοινωνική συμπεριφορά και τις οικογένειές τους, Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο» με Κωδικό ΟΠΣ 5044962 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ορθή επανάληψη της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για την λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 5044990 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

--------------------------------

Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΘΕΑ για την λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 5044983 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020»

Η Πράξη αφορά στην χρηματοδότηση της μίσθωσης ακινήτου και στην κάλυψη της μισθοδοσίας για 24 μήνες 5 ατόμων πλήρους απασχόλησης, για την λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στην περιοχή της Λάρισας με βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.α) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κλπ).
Το Πολυδύναμο Κέντρο έχει διττό χαρακτήρα, αναπτύσσοντας δυο παράλληλες αλλά διαφορετικές λειτουργίες:
Λειτουργεί ως Συμβουλευτικός Σταθμός, που υποδέχεται και υποστηρίζει άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες με κίνητρο ή χωρίς κίνητρο για θεραπεία, περιστασιακούς χρήστες ναρκωτικών ουσιών που διατηρούν υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, άτομα εξαρτημένα από το αλκοόλ, άτομα που εμφανίζουν προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.
Λειτουργεί ως κέντρο άμεσης πρόσβασης, παρέχοντας πρωτογενή φροντίδα σε άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες που διαβιούν στο δρόμο ή σε μη σταθερές συνθήκες διαβίωσης και δεν επιθυμούν απαραίτητα να ενταχθούν σε θεραπευτικό πλαίσιο.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Τρικάλων

Ένταξη της Πράξης «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΒΟΠΟΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048309 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Εφιστούμε την προσοχή σας στους παρακάτω  Ειδικούς  Όρους που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων της Απόφασης Ένταξης.

 Ειδικοί Όροι

1.Οι επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές της πράξης θα πρέπει να εγκριθούν αρμοδίως στο στάδιο έγκρισης των

τευχών δημοπράτησης, μετά τη σχετική προέγκριση.

2.Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό για την συγκεκριμένη δραστηριότητα προκειμένου να

διασφαλισθεί ότι τα παραγόμενα έσοδα καλύπτουν αποκλειστικά το απαιτούμενο κόστος (ή μέρος αυτού) για την

συνέχιση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Σποράδων

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη, δικτύωση και δημοσιότητα, στο πλαίσιο του Έργου επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό» με Κωδικό ΟΠΣ 5033019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Αντικείμενο της πράξης είναι η Υποστήριξη, δικτύωση και δημοσιότητα των Ε.Ε.Α.Χ..
Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα:
Υποέργο 1: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου».
Υποέργο 2: «Υλοποίηση των δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας όπως αυτές θα περιγράφονται στο Marketing Plan».
Υποέργο 3: «Υλοποίηση των δράσεων προώθησης ετών 2019-2020».

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Σποράδων

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΕΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037536 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Αντικείμενο της Πράξης είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αλοννήσου στο οποίο θα στεγάζεται και ο σταθμός εποπτείας - φυλάκιο στέγασης του ελεγκτικού προσωπικού των ΕΕΑΧ, καθώς και η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η κατασκευή της επέκτασης της προβλήτας για τις ανάγκες πρόσδεσης σκαφών για τη λειτουργία του ΚΕΕΚ Αλοννήσου. Επίσης στο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες υποστήριξης έργου διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου του ΚΕΕΚ και οι υποστήριξης της υλοποίησης του έργου.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Ε.Ε. ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045309 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας στη Λάρισα. Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο διοίκησης Ενεργειακής Κατηγορίας Ε, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Α, με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
-Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου.
-Θερμομόνωση εκτεθειμένων οροφών από την εσωτερική πλευρά.
-Θερμομόνωση δωμάτων - στεγών.
-Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης.
-Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού.
-Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού.
-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
-Ενεργειακή αναβάθμιση ανελκυστήρων.
Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ' επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του κτιρίου του ΤΕΕ και της διαβίωσης των επισκεπτών πολιτών και του προσωπικού.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις