Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Τρικάλων

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5044876 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Η, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Α με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: -Εφαρμογή του συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος. -Αντικατάσταση των κουφωμάτων. -Κατασκευή θερμομόνωσης της οροφής. -Αλλαγή λαμπτήρων με νέους εξοικονόμησης ενέργειας. -Εφαρμογή Μηχανικού αερισμού. -Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης. Για την ολοκλήρωση της πράξης προβλέπεται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5043160 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Γυμνασίου Λάρισας. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Η, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
-Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε όλες τις όψεις, και τοποθέτηση μονώσεων στις διαχωριστικές επιφάνειες.
-Τοποθέτηση μονώσεων στο κενό μεταξύ πλάκας οροφής (β΄ορόφου) και κεραμοσκεπούς στέγης και αντικατάσταση της επικάλυψης
στέγης με νέα πάνελ πολυουρεθάνης.
-Αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα με συστοιχία 3 επίτοιχων λεβήτων συμπύκνωσης
-Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα που θα φέρουν λαμπτήρες τύπου LED.
Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ' επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003189 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: το χρονοδιάγραμμα λήξης της, για να περιλάβει το χρόνο υλοποίησης του υποέργου 1 από την έναρξη λειτουργίας του δηλ. από 1/12/2017 έως και τη λήξη του Φ.Α. Επίσης πραγματοποιείται επικαιροποίηση δεικτών Πράξης, βάση Οδηγιών στα πλαίσια της τακτοποίησης δεικτών ΕΚΤ

Επισημαίνουμε τον κάτωθι ειδικό όρο: Στην ΑΥΙΜ: 1. να αναφερθεί στο σημείο Α (φυσικό αντικείμενο υποέργου-προγ/σμος υλοποίησης –δείκτες) ότι η στελέχωση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου 4430/16 (ΦΕΚ 205/τ. Α'/31.10.2016). 2. Στο παράρτημα Β να απαληφθεί το περιεχόμενο του Πίνακα Β1. • Πριν την πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού υποβάλλονται προς έλεγχο από την ΕΥΔΕΠ το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την διαδικασία πρόσληψης για έλεγχο τήρησης της διαδικασίας που ορίζεται στην πρόσκληση και τον Οδηγό Εφαρμογής.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Μαγνησίας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Η τροποποίηση αφορά στο χρονοδιάγραμμα λήξης της για να περιλάβει τον πραγματικό χρόνο υλοποίησης των 2 Υποέργων της . Επίσης πραγματοποιείται επικαιροποίηση δεικτών πράξης βάση οδηγιών, στα πλαίσια τακτοποίησης δεικτών ΕΚΤ

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000707 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Η τροποποίηση αφορά στην ημερομηνία λήξης της Πράξης η οποία μετατίθεται έως 30/11/2020 και στην απομείωση του π/υ Πράξης στο συμβασιοποιημένο ποσό του Υποέργου1.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002689 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Κιλελέρ προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας (εφεξής ΚΚ). Η παρούσα Πράξη αφορά στην λειτουργία της δομής για 3 έτη.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση Αποστολής για την Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας.» με Κωδικό ΟΠΣ 5038237 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω ενός υποέργου με τη μέθοδο της υλοποίησης με ίδια μέσα. Ο τίτλος του υποέργου ταυτίζεται με τον τίτλο της Πράξης, ήτοι: «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». Το υποέργο θα υλοποιηθεί σε ένα Πακέτο Εργασίας που αφορά στην λειτουργία του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στην Καρδίτσα με την πλήρη ανάπτυξη των επιμέρους παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών.
Κύριος στόχος είναι η κάλυψη των υφιστάμενων ελλειμμάτων του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους, καθώς και η πρόληψη με κάθε δυνατό τρόπο, όπως με την προετοιμασία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων πάνω στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαταραχών ψυχικής υγείας.
Η πολυκλαδική ομάδα του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος θα αναπτύξει την δράση της σ' ολόκληρο τον Νομό Καρδίτσας με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά και γονείς τόσο στην έδρα της στην πόλη της Καρδίτσας, όσο και με την ενεργοποίηση εξωτερικών κλιμακίων από τα μέλη της πολυκλαδικής ομάδας του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στα τρία μεγάλα Κέντρα Υγείας του Νομού Καρδίτσας και συγκεκριμένα στα Κ.Υ. Σοφάδων, Κ.Υ. Παλαμά και Κ.Υ. Μουζακίου, καθώς και σε περιφερειακά κέντρα κοινότητας και συναφείς χώρους συνεργαζόμενων φορέων.
Η Πολυκλαδική Ομάδα θα αναλάβει τα κάτωθι:
-Παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών ανά ειδικότητα (παιδοψυχιατρικής, παιδοψυχολογίας, υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού και κοινωνικού λειτουργού)
-Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γονείς
-Δικτύωση και διασύνδεση με φορείς
-Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για τις ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 (ΑΜΕΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047117 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Η δράση αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία, για το σχολικό έτος 2019-2020, σε δημόσιους και ιδιωτικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η δράση συμβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελουμένων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher), του τέκνου του, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (6451/7-6-2019).

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5047116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Η δράση αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, για το σχολικό έτος 2019-2020, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η δράση συμβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (6451/7-6-2019).

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση Φορέων Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνων από Φυσικές Καταστροφές (ΥΠΕΘΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5041811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Επισημαίνουμε τον κάτωθι ειδικό όρο:

Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ σχετικά με την ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης της υπόψη πράξης προ της δημοπράτησής της.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5042990 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Επισημαίνουμε τον κάτωθι ειδικό όρο:

Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ σχετικά με την ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης της υπόψη πράξης προ της δημοπράτησής της.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΒΟΛΟΥ – ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029966 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Επισημαίνουμε τον κάτωθι ειδικό όρο:

Κατά την υποβολή των τευχών δημοπράτησης της πράξης για προέγκριση να υποβληθεί συμπληρωμένη – επικαιροποιημένη και εγκεκριμένη η "Μελέτη διαμόρφωσης δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη του Βόλου", σχετικά με την αποκατάσταση του οδοστρώματος α) σε όλο το πλάτος της οδού, στην περίπτωση οδών μεικτής χρήσης ποδηλάτου και οχημάτων και β) στο μισό πλάτος της οδού, στην περίπτωση οδών με λωρίδα κίνησης ποδηλάτου 1,5 μ.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις