Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

Οι Εργασίες της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 στη Λάρισα, Ξενοδοχείο DIVANI PALACE, με έναρξη στις 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:2η Επιτροπή Παρακολούθησης 2014-2020

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση 021 «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, με τη οποία καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΟΤΑ Α’ Βαθμού πρωτευουσών Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας
  • Νομικά Πρόσωπα των παραπάνω ΟΤΑ (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί δημοτικοί φορείς)
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) (σε σύμπραξη με τον αντίστοιχο ΟΤΑ Α’ Βαθμού πρωτεύουσας Περιφερειακής Ενότητας)
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 4019/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12), (σε σύμπραξη με τον αντίστοιχο ΟΤΑ Α’ Βαθμού πρωτεύουσας Περιφερειακής Ενότητας)

Να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ή/και Κοινωνικό Φαρμακείο»

Εγκρίνουμε τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στο www.thessalia-espa.gr και θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31/12/2023.
Η συγκέντρωση των αιτήσεων και φακέλων προσφερόντων, θα διενεργείται από τη Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Μονάδα Γ΄ κατόπιν εισήγησης από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί με Απόφαση της Προϊσταμένης της ΕΥΔΕΠΠΘ, θα δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002, έναν κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες ανά ενέργεια, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 11 και 20 έως 23 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2- 2016 (ΦΕΚ 449 Β/24-2-2016).
Η διαδικασία εγγραφής στον Κατάλογο εισάγει σε σχέση με τους κλασικούς τρόπους διαγωνιστικών διαδικασιών και σύναψης σύμβασης, τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την εισαγωγή της αρχής της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη διενεργηθείσα προεπιλογή.
Οι δαπάνες για τις επιμέρους αναθέσεις και συμβάσεις που θα προκύψουν θα καλυφθούν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω των ενταγμένων πράξεων στο ΠΔΕ ανά φορέα εκτέλεσης.

Σας γνωρίζουμε πως από τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016, τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020, μεταφέρονται από Σωκράτους 111 – Λάρισα, στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην πλατεία Ρήγα Φερραίου (Παπαναστασίου και Βελή) – 41222 Λάρισα, Β΄πτέρυγα - 3ος όροφος.
Η επαναλειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών της Υπηρεσίας, χωρίς αλλαγή στους αριθμούς κλήσης, καθώς και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 3 Αυγούστου.
Ζητάμε προκαταβολικά συγνώμη για ενδεχόμενη δυσκολία στην επικοινωνία σας με την Υπηρεσία.
Για τυχόν επείγοντα θέματα, μπορείτε να αφήνετε μήνυμά σας στο κεντρικό τηλέφωνο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (241-3-506553/4).

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 10:27

Ολοκληρώσεις Έργων 2007-2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ενημερώνει  ότι όλα τα έγγραφα και Οδηγίες για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» των Πράξεων , βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα / ενότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

Οι ενέργειες εκ μέρους των Δικαιούχων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31 Οκτωβρίου 2016, με υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης, με όλα τα απαιτούμενα συνημμένα μέσω του Ο.Π.Σ. Για κάθε περαιτέρω ή ειδικότερη πληροφόρηση, απαιτείται άμεση επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας.

Ο χρόνος έκδοσης των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων εκ μέρους της Υπηρεσίας, είναι το διάστημα από 30 Ιουνίου έως και για εξαιρετικές περιπτώσεις τέλος Νοεμβρίου 2016. Για τη μετάβασή σας στις οδηγίες : http://espa2007-2013.thessalia-espa.gr

Επίσης, ενημερώνουμε ότι ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης πράξεων 2007-2013 ( πλην κρατικών ενισχύσεων) είναι αναρτημένες στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ στη διεύθυνση: http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?tabIndex=1&menuitemId=tabF&tabIndex=1

 

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις