Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

 

 

Υποχρεωτική Επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019.

 

Οι ήδη εγγεγραμμένοι Προμηθευτές και Πάροχοι  Υπηρεσιών, υποχρεούνται σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους εντός του Ιανουαρίου 2019, σε περίπτωση μεταβολής τους.

Σε περίπτωση μη αλλαγής αυτών, οφείλουν να πιστοποιήσουν με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη σε ΚΕΠ ότι «δεν υπήρξε μεταβολή  των στοιχείων τους».

Τα ανωτέρω θα αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου & Βελή (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), 41222 Λάρισα με την ένδειξη πάνω στο φάκελο:

 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ»

 

 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει στην Αθήνα διήμερο συνέδριο (Τρίτη 29/1 - Τετάρτη 30/1) με θέμα την Απασχόληση, τις Επενδύσεις & την Επιχειρηματικότητα, κυρίως για τους νέους.

 

Την πρώτη μέρα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας θα συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες για τις δράσεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της αρμοδιότητας του.

Πολλοί ακόμη καλεσμένοι από την χώρο της απασχόλησης και την επιχειρηματικότητας, εκπρόσωποι επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτές αλλά και δημόσιοι φορείς θα παρουσιάσουν ευκαιρίες στο χώρο της εργασίας.

Επίκεντρο της εκδήλωσης είναι  νέοι πολίτες που αναζητούν εργασία καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις. Στόχος είναι η ενημέρωση για τις υπάρχουσες δυνατότητες και ευκαιρίες αλλά και η πληροφόρηση με συμμετοχικό διάλογο ('world café sessions') και διαδικτυακή συμμετοχή.

 

Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν και σε πιο πρακτικά θέματα όπως : οι συνεντεύξεις εργασίας, η προετοιμασία βιογραφικών, η δικτύωση, η καθοδήγηση, η χρήση νέων τεχνολογιών, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και οι επενδυτικές ευκαιρίες όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να συνομιλήσουν με τους παρόντες φορείς.

 

 

Που ; Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη - αίθουσα Σκαλκώτα).

 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει! Για την εγγραφή σας (και σύντομα το πρόγραμμα) πατήστε εδώ.

 

 

 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την επικείμενη έκδοση Πρόσκλησης για τη Δράση : «Δράση 3α.1.4.1.4: Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς  και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών», Π/Υ 10.000.000 € Δημόσια Δαπάνη. Η Δράση θα προκηρυχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013). Προβλεπόμενος χρόνος έκδοσης Πρόσκλησης : 2ος/2019.  Συνημμένα η Ανακοίνωση-Προδημοσίευση.

 

 

 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την επικείμενη έκδοση Πρόσκλησης για τη Δράση :  «Δράση 3α.1.4.1.1: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς  και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών», Π/Υ 10.000.000 € Δημόσια Δαπάνη. Η Δράση θα προκηρυχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013). Προβλεπόμενος χρόνος έκδοσης Πρόσκλησης : 2ος/2019.  Συνημμένα η Ανακοίνωση-Προδημοσίευση.

 

 

Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, με Προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 11,848,724.02 €. Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα 1 του ΠΕΠ.Θ «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας». Αφορά σε χρηματοδότηση 73 Επιχειρηματικών Σχεδίων τομέα Τουρισμού Συνολικού Προϋπολογισμού 23,7 εκ. €.  Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης στο ΠΕΠ.Θ από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό, πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης όλων των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπόψη Πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ, μέσω του φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ.

Σελίδα 1 από 22

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις