Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ως προς την εύρυθμη διαχείριση, παρακολούθηση και
ενέργειες επιτάχυνσης ή αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων στις ενταγμένες Πράξεις στο Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας 2014-2020 ή στις Πράξεις έχουν εκχωρηθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. Ως
εκ τούτου, κύρια η υποστήριξη παρέχεται προς τις αρμόδιες με την διαχείριση των Πράξεων Μονάδες
της Ε.Υ.Δ. που είναι η Μονάδες Β1 και Β2. Το αντικείμενο της υποστήριξης αφορά – κύρια ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά - σε :


- Προληπτικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων – υποέργων ενταγμένων Πράξεων ΕΤΠΑ του
ΠΕΠ.Θ, όπως : τεύχη δημοπράτησης, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών, παρατάσεις εκτέλεσης
έργου, τροποποιήσεις έργων κ.α.
- Υποστήριξη αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων που τυχόν προκύπτουν κατά την υλοποίηση των
υπόψη έργων
- Εκτέλεση διαχειριστικών ενεργειών που προβλέπονται από το Σ.Δ.Ε., όπως : έλεγχος –
επιβεβαίωση πληρότητας / ορθότητας αιτημάτων προέγκρισης που κατατίθενται για έργα, αντίστοιχα
σε δελτία διοικητικών επαληθεύσεων (μηνιαία, επίτευξης δεικτών, παρακολούθησης προόδου κ.α.),
συμμετοχής σε επιτόπιες επαληθεύσεις Πράξεων κ.α.
- Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων εξέλιξης έργων και ενεργειών επιτάχυνσης όπου
απαιτείται.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στήριξης της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ για τις ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020 για την ομαλή υλοποίηση του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Ειδικότερα, η ΕΥΔΕΠΠΘ είναι δικαιούχος και υλοποιεί μια σειρά από έργα – δράσεις στο πλαίσιο των αξόνων 5 και 6 του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020.

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η πρόσκληση χρηματοδοτεί πράξεις που συμβάλλουν στη συμπλήρωση / βελτίωση / αναβάθμιση των λιμένων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Θεσσαλίας, ως ενίσχυση του αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού συστήματος μεταφορών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και εγκαταστάσεις ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας.

Ενδεικτικά αφορά σε έργα ενίσχυσης ασφάλειας λιμένων, επέκτασης λιμενικών έργων (κυματοθραύστες, μόλοι κ.α.), ενίσχυσης δυναμικότητας και χωρητικότητας λιμένων, βελτίωσης επίγειων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, χώρων στάθμευσης, δημιουργίας/επέκτασης δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών, έργα πυρασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού και σημάνσεων, περιβαλλοντικής αναβάθμισης, εξοπλισμού και συστημάτων λειτουργίας κ.α., σύμφωνα με τις ανάγκες και σχεδιασμό του εκάστοτε λιμένα.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).


Αριθμός Πρόσκλησης: 049


Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Μέσω της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις που συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 4.2.1 «Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το διαπεριφερειακό δίκτυο» και στοχεύουν στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1426 «Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)». Στόχος των δράσεων είναι η ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών που αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και η υποστήριξη προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών στα τμήματα αυτά. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με έργα αναβάθμισης τμημάτων του οδικού δικτύου, που αφορούν σε κατασκευή έργων βελτίωσης των γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, διαπλατύνσεις, κατασκευή παράπλευρων οδών, κατασκευή ισόπεδων ή και ανισόπεδων κόμβων όπου απαιτείται, σημάνσεις, σηματοδοτήσεις, ηλεκτροφωτισμό, αλλά και με άλλα έργα οδικής ασφάλειας σε τμήματα που λειτουργούν με αναγνωρισμένη επικινδυνότητα κ.α. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η Πρόσκληση χρηματοδοτεί δράσεις που συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 4.1.1 «Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7α και στοχεύουν στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1426 «Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)». Οι δράσεις αφορούν στην συμπλήρωση / βελτίωση / αναβάθμιση τμημάτων του βασικού και αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ενίσχυση του αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού οδικού συστήματος μεταφορών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ με κατασκευή έργων που αφορούν στη βελτίωση των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, διαπλατύνσεις, κατασκευή παράπλευρων οδών, κατασκευή ισόπεδων – ανισόπεδων κόμβων, έργα ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού κ.α. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη Πρόσκλησης πρέπει να είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2β1.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των
υποδομών υγείας» και στοχεύει στην ικανοποίηση του δείκτη αποτελέσματος Τ1409 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης
των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)».
Η δράση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας που συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της
υγείας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αναφέρονται σε:
Α) εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων όλων των βαθμίδων,
Β) εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και ειδικότερα περιφερειακών ιατρείων ή ιατρείων αστικού
τύπου, ή εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει και σε αναβάθμιση / επέκταση υφισταμένων ή δημιουργία νέων.
Γ) εξοπλισμό ιατροτεχνολογικό ή και ξενοδοχειακό, όπου διαπιστωμένα υπάρχει έλλειψη ή ο υφιστάμενος χρήζει
εκσυγχρονισμού.
Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων πρέπει να είναι σε πλήρη συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κ.λπ.) εκπόνησε το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα αυτό ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΙΦ προχώρησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός Δικτύου εξήντα μία (61) Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Μέσω της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις που συμβάλλουν στον Ειδικό Στόχο 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» και στοχεύουν στην ικανοποίηση του Δείκτη Εκροών CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές ». Η Πρόσκληση αφορά σε νέα έργα ή βελτιώσεις : αναπλάσεων χώρων - περιοχών, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες – κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατόδρομους, έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται το έργο πρέπει να είναι κοινόχρηστος και ιδιοκτησίας του Δήμου, ενώ δεν είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε προαύλια και δρόμους. Εφόσον έργα εκτείνονται κατά μήκος οδού χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας αυτής ως προς τις κυκλοφοριακές συνθήκες, παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος – ασφαλτικού δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης δεν είναι επιλέξιμες. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις επί περιοχών / χώρων στις οποίες υλοποιήθηκαν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 μέχρι και το ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Λαμβάνοντας υπόψη τον Ειδικό Στόχο και τον Δείκτη Εκροών που ζητείται να ικανοποιηθούν και που αναφέρονται σε αστικές περιοχές, καθώς και τον τύπο εδαφικής διάστασης ως προς τις αστικές περιοχές, η υπόψη Πρόσκληση αφορά στους οικισμούς της Θεσσαλίας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, από τους οποίους εξαιρούνται α) η Λάρισα και το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου – Νέας Ιωνίας, στις οποίες εφαρμόζονται αντίστοιχες δράσεις μέσω των εν εξελίξει Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και β) η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα στις οποίες προγραμματίζεται να εφαρμοσθούν Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Για κάθε οικισμό είναι δυνατή η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης). Οι παρεμβάσεις πρέπει να χωροθετούνται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης του εκάστοτε Οικισμού ή, στην περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, εντός των εγκεκριμένων Ορίων του.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Αφορά σε δράσεις που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3018/09-10-2017 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», ως εξής:

 Δράση : Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής Αφορά σε έργα: - Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό.

 Δράση : Δράσεις βελτίωσης της κινητικότητας και αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος Αφορά σε έργα:

1. Επισκευή – ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου

2. Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα «Παλαιά» του Βόλου

3. Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου –Καισαρείας

4. Δημιουργία σύγχρονου χώρου στάθμευσης επί της οδού Γ. Αβέρωφ (πρώην κινηματογράφος «Νίκη»)

5. Διαμόρφωση Πλατείας Πανεπιστημίου

6. Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου

7. Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας

8. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων

 Δράση : Δράσεις δημιουργίας και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών Αφορά σε έργα:

1. Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας

2. Βελτίωση υποδομής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center)

3. Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών και Δομών Απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης

4. Ενιαιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της προσβασιμότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις σε κοινωνικές υποδομές ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας που χρήζουν υπηρεσιών πρόνοιας και συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, με στόχο τη θετική επίπτωση στον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Αναλυτικά:

  • Δημιουργία – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό υποδομών για ευάλωτες – ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως τα εξαρτημένα άτομα, τα ΑμεΑ, κ.α.
  •  Δημιουργία κοινωνικών υποδομών για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως η στέγαση και η σίτιση , υποστήριξη κ.α. ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από την φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό, κοινωνικές υποδομές εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα
  •  Εξοπλισμούς για κοινωνικές υποδομές, για βελτίωση της λειτουργίας τους. Για κάθε προτεινόμενη πράξη πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της αναφορικά με τον ωφελούμενο πληθυσμό, καθώς και η δυνατότητα κάλυψης του λειτουργικού κόστους και η βιωσιμότητα της δομής πρόνοιας που αυτή εξυπηρετεί από τον φορέα της. Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση, οι υποδομές που προορίζονται για την στέγαση δομών των οποίων η λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο έως και του Γ΄Κ.Π.Σ. με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. , έργα που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. Επίσης, για κάθε προτεινόμενη πράξη θα εξετάζεται η συνάφεια της με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ). Η παρούσα δράση δεν χρηματοδοτεί δημιουργία υποδομών που αφορούν σε :
  • Κέντρα Κοινότητας και παραρτήματα Ρομά
  • Κοινωνικά Παντοπωλεία και Κοινωνικά Φαρμακεία, καθόσον έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 οι πράξεις που αφορούν στη λειτουργία των δομών αυτών στις 4 πρωτεύουσες Νομών όπως προβλέπονται στην ΠΕΣΚΕ.
  •  Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών
  • ΚΗΦΗ ή ΚΑΠΗ • Δομές στέγασης αστέγων
  • Βρεφονηπιακοί , παιδικοί σταθμοί και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ή και με αναπηρία Αναλόγως του προτεινόμενου έργου, θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και να τηρούνται οι σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.