Ετήσιες και Λοιπές Εκθέσεις

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (ΠΕΠΘ) αποτελεί το Προγραμματικό Κείμενο που περιγράφει ομαδοποιημένα και ανά τομέα τα μέσα και τους τρόπους που θα υλοποιηθεί η στρατηγική της Περιφέρειας την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, δρώντας συνεργατικά σε πολλούς τομείς με τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις 18.12.2014.

Οι πόροι του ΠΕΠΘ ανέρχονται σε 401 εκ. € Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) με το ποσοστό της Κοινοτικής Συμμετοχής (ΚΣ) να ανέρχεται σε 80% (321 εκ. € περίπου ΚΣ), δεδομένου ότι η Θεσσαλία κατατάσσεται στις «Λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες». Οι κοινοτικοί πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (329,7 εκ. €) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) (71,3 εκ. €).

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.

Αναζήτηση